اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 292948

شناسه ملی: 10103314257

تاریخ ثبت: 1386/02/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: موجب نامه شماره 227074 مورخ 10/11/97 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/12/1396 مرکز اصلی شرکت به شهرستان پاکدشت بخش شریف آباد دهستان شریف آباد آبادی شهرک صنعتی عباس آباد شهرک صنعتی عباس آباد خیابان تلاشگران 1 کوی 2 خیابان کوشاوران 5 کوی 10 پلاک 2539 طبقه همکف

کد پستی: 3393171818

تاریخ تاسیس: 1386/02/02

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی سنگونی به شماره ملی 212097XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی سنگونی به شماره ملی 106114XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای علی سنگونی به شمارملی 212266XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا ثابت رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 981010XXXX16758 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/13:

به موجب نامه شماره 227074 مورخ 10/11/97 وبه استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/12/1396 مرکز اصلی شرکت به شهرستان پاکدشت ـ بخش شریف آباد ـ دهستان شریف آباد ـ آبادی شهرک صنعتی عباس آباد ـ شهرک صنعتی عباس آباد ـ خیابان تلاشگران 1 (کوی 2 ) ـ خیابان کوشاوران 5 (کوی 10 ) ـ پلاک 2539 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 339317XXXX انتقال یافت ودر این اداره تحت شماره 2817 به ثبت رسیده است ش 980413XXXX25961 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان تهران - شهرستان پاکدشت - بخش شریف آباد - دهستان شریف آباد - آبادی شهرک صنعتی عباس آباد-شهرک صنعتی عباس آباد-خیابان تلاشگران 1 ( کوی 2 )-خیابان کوشاوران 5 ( کوی 10 )-پلاک 2539 -طبقه همکف-کدپستی 339317XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 971106XXXX88433 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی سنگونی به شماره ملی 212097XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای مهدی سنگونی به شماره ملی 106114XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره آقای علی سنگونی به شماره ملی 212266XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 940401XXXX43114 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/8/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ. سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هادی سنگونی به شماره ملی 212097XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی سنگونی به شماره ملی 212266XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی سنگونی به شماره ملی 106114XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی سنگونی به شماره ملی 106114XXXX به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره (هادی سنگونی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 10/11/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/2/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پیمان جلالوند به سمت رییس هییت مدیره و نعمت جلالوند به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم تاج ملوک سلگی به سمت عضو هییت مدیره و نعمت جلالوند به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 11/3/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/2/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سعید حسین زاده فتوت به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین احمدی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 21/2/91 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پیمان جلالوند و نعمت جلالوند و خانم تاج ملوک سلگی تا تاریخ 21/2/91 . در تاریخ 11/3/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 23/4/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 1 ـ 1 اساسنامه شرکت مشتمل بر 19 ماده به تصویب رسید. 2 ـ 1 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/500/2 ریال منقسم به 000/000/1 سهم 500/2 ریالی که تعداد 000/000/1 سهم بانام می باشد, که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است. 3 ـ 1 اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پیمان جلالوند به سمت رییس هییت مدیره , نعمت جلالوند به سمت نایب رییس هییت مدیره , خانم تاج ملوک سلگی به سمت عضو هییت مدیره , نعمت جلالوند به سمت مدیرعامل. 4 ـ 1 کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 5 ـ 1 آقای سعید حسین زاده فتوت به عنوان بازرس اصلی, آقای حسین احمدی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 6 ـ 1 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 22/7/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 04/03/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسیولیت محدود تبدیل گردید. 1 ـ 1 ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 24 ماده به تصویب رسید. 2 ـ 1 ـ سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/1 ریال می باشد که تماماً پرداخت گردیده است و اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می باشد: آقای پیمان جلالوند به میزان سهم الشرکه 000/1 ریال، نعمت جلالوند به میزان سهم الشرکه 000/998/999 ریال، خانم تاج ملوک سلگی به میزان سهم الشرکه 000/1 ریال 3 ـ 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پیمان جلالوند به سمت رییس هییت مدیره، نعمت جلالوند به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانم تاج ملوک سلگی به سمت عضو هییت مدیره، نعمت جلالوند به سمت مدیرعامل. 4 ـ 1 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 08/04/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/2/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت به قرار ذیل انتصاب گردیدند: نعمت جلالوند به سمت نایب رییس هییت مدیره و تاج ملوک سلگی به سمت عضو هییت مدیره و پیمان جلالوند به سمت رییس هییت مدیره نعمت جلالوند به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 16/2/1386 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 2/2/1386 تحت شماره 292948 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 2/2/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: طراحی و احداث کارخانجات تولیدی در زمینه های تولید فرآورده های لبنی از قبیل شیر ماست دوغ شیرکاکایو خامه کره و سایر محصولات مجاز لبنی و همچنین توزیع بسته بندی موارد فوق و اخذ واعطای نمایندگیهای مجاز داخلی و خارجی و واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز علی الخصوص محصولات ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز شرکت و اخذ وام و تسهیلات ریالی ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 1 ـ استان تهران شهرستان تهران خ پیروزی بلوار ابوذر پل زمزم خ علامه امینی شمالی بهشت سوم غربی پ 26 . 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال. 4 ـ مدیران شرکت: 1 ـ 4 ـ پیمان جلالوند به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 4 ـ نعمت جلالوند به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 4 ـ تاج ملوک سلگی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 4 ـ نعمت جلالوند به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی