اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 47427

شناسه ملی: 10260655215

تاریخ ثبت: 1391/04/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تصفیه در اصفهان به نشانی شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان ناژوان کوچه ایمان -LSB- 8 5 -RSB- کوچه کوهنجانی -LSB- 24 -RSB- پلاک 126 طبقه اول و

کد پستی: 8185688383

تاریخ تاسیس: 1391/04/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/04/03:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/02/1397 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای رسول عندلیب به شماره ملی 129222XXXX به سمت مدیرتصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید.نشانی محل تصفیه در اصفهان به نشانی ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ ناژوان ـ کوچه ایمان[ 8 ـ 5 ] ـ کوچه کوهنجانی[ 24 ] ـ پلاک 126 ـ طبقه اول ـ و کدپستی 818568XXXX تعیین گردید. ش 970226XXXX64295 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/04/13:

شرکت فوق در تاریخ 3/4/91 شماره ثبت 47427 و شناسه ملی 102606XXXX5 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 3/4/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ترخیص کالا از گمرکات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، تولید و توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، تحصیل وام و اعتبارات بانک های داخلی و خارجی صرفاً جهت تحقق موضوع شرکت، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هر آنچه که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان اصفهان، شهر اصفهان، خ کاشانی، چهارسو، پلاک 127 کدپستی 818568XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مجتبی عندلیب به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای رسول عندلیب به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای رسول عندلیب به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی