اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 36884

شناسه ملی: 10420294210

تاریخ ثبت: 1389/01/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

آدرس: 13 استان خوزستان شهرستان اهواز فولاد شهر خ بابا طاهر خ 6

تاریخ تاسیس: 1389/01/31

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/01/31:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی. تهیه، نصب، نگهداری و تعمیرات سیستم های حمل و نقل، راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن. تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، مخازن ذخیره نفتی. خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز و سازه های دریایی و نفت و گاز در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 960320XXXX25195 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: مازیار عصمت زاده به شماره ملی 174111XXXX رییس هییت مدیره-مهران عصمت زاده به شماره ملی 175680XXXX مدیرعامل- محمدرضا رشید بوستانی به شماره ملی 174046XXXX نایب رییس هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960320XXXX83341 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم نوروزی به شماره ملی 175415XXXX به عنوان بازرس اصلی، علی باوی کارونی به شماره ملی 175589XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مازیار عصمت زاده به شماره ملی 174111XXXX -مهران عصمت زاده به شماره ملی 175680XXXX - محمدرضا رشید بوستانی به شماره ملی 174046XXXX و نسیم عصمت زاده به شماره ملی 174072XXXX . روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 960320XXXX17529 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مهران عصمت زاده به شماره ملی 175680XXXX به سمت مدیرعامل و مازیار عصمت زاده به شماره ملی 174111XXXX به سمت رییس هییت مدیره و نسیم عصمت زاده به شماره ملی 174072XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره کلیه اوراق واسنادمالی وتعهدات شرکت باامضا مدیرعامل وبامهرشرکت معتبراست. ش 940903XXXX62876 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مهران عصمت زاده به شماره ملی 175680XXXX و مازیار عصمت زاده به شماره ملی 174111XXXX و نسیم عصمت زاده به شماره ملی 174072XXXX و محمدرضا رشید بوستانی به شماره ملی 174046XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. مریم نوروزی به شماره ملی 175415XXXX به عنوان بازرس اصلی و علی باوی کارونی به شماره ملی 175589XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 940903XXXX78657 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/3/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خدمات فنی تاسیساتی پروژه های عمرانی خدمات پشتیبانی تاسیسات و تجهیزات و ترخیص کالا آپارتمان سازی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و امور بازرگانی اخذ وام و تسهیلات بانکی از موسسات و بانک های خصوصی و دولتی شرکت در مزایده ها و مناقصات و تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات امور آشپزخانه و رستوران خدمات عمومی نگهداری و خدمات فضای سبز تکثیر امور بهره برداری از تاسیسات . در تاریخ 9/4/89 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز واحد ثبتی اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 31/1/1389 تحت شماره 36884 و شناسه ملی 104202XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 31/1/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار نور خوزستان آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: خدمات فنی تاسیس اتی پروژه های عمرانی خدمات پشتیبانی تاسیس ات و تجهیزات و ترخیص کالا آپارتمان سازی صادرات واردات کلیه کالاهای مجاز و امور بازرگانی اخذ وام و تسهیلات بانکی از موسسات و بانکهای خصوصی و دولتی شرکت در مزایده ها و مناقصات. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان خوزستان، شهرستان اهواز فولاد شهر خ بابا طاهر خ 6 پ 28 ، تلفن 2281224/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط سرمایه موسسین طی گواهی بانکی شماره 717/10280/57 مورخ 4/12/1388 نزد بانک تجارت شعبه شهید چمران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای صیاد فتاحی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای مهران عصمت زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 خانم الهام نوروزی به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای مهدی عصمت زاده به سمت عضو هییت مدیره 55 آقای مهدی عصمت زاده به سمت مدیر عامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها بامضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای محمد امین برات پور مال امیر به عنوان بازرس اصلی 28 آقای علی باوی کارونی به عنوان بازرس علی البدل. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز واحد ثبتی اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی