اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1074

شناسه ملی: 14005102391

تاریخ ثبت: 1394/04/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/04/31

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/04/31:

6,300,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/26:

پیرو آگهی صادره به شماره 139730XXXX89000348 مورخ 19/12/97 سطر چهارم انتهای سطر 891000000 ریال صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد. ش 980126XXXX24234 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/11/1397 و نامه شماره 7885 مورخ 8/12/97 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تایباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از تعداد 14 سهم 450000 ریالی با نام به ارزش 6300000 ریال به 1980 سهم 450000 ریالی به ارزش 891000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980119XXXX00603 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن میرزاآقایی به شماره ملی 049265XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای نجات دهستانی به شماره ملی 561982XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسینعلی باغبانی به شماره ملی 367026XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقای محسن میرزاآقایی شماره ملی 049265XXXX به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و اوراق بهادار با امضای مشترک آقای محسن میرزاآقایی (مدیرعامل ورییس هییت مدیره) وآقای نجات دهستانی (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهرشرکت دارای اعتبار است واسناد عادی و نامه ها با امضای آقای محسن میرزاآقایی (مدیرعامل ورییس هییت مدیره)و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970826XXXX08131 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/07/1397 ونامه شماره 6809 مورخ 26/07/1397 اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان تایباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مدت فعالیت تعاونی به مدت نامحدود تمدید و بتصویب رسیدو ماده 5 اساسنامه بشرح مزبور اصلاح گردید. ش 970826XXXX00460 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1397 ونامه شماره 6989 مورخ 14/08/1397 اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان تایباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ صورتهای مالی منتهی به سالهای 95 و 96 تعاونی به تصویب رسید. محسن میرزاآقایی کد ملی 049265XXXX و نجات دهستانی کد ملی 561982XXXX و حسینعلی باغبانی کد ملی 367026XXXX به بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و سمیرا علمشاهی کد ملی 007752XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند. زهرا افتخاری کد ملی 538964XXXX به عنوان بازرس اصلی و اسما سبزبانی کد ملی 361033XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 970826XXXX11149 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/06/1394 و نامه شماره 3865 مورخ 11/07/1394 اداره تعاون کار رفاه اجتماعی شهرستان تایباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نام شرکت به " صنعتی معدنی آذین سنگ رضوان " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940810XXXX21601 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/06/1394 و نامه شماره 3864 مورخ 11/7/1394 اداره تعاون کار رفاه اجتماعی شهرستان تایباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کامران روایی به کد ملی 591993XXXX عضو علی البدل هییت مدیره جایگزین آقای محمود رفه عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 31/4/97 گردید. و سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل می باشد: آقای محسن میرزاآقایی به کد ملی 049265XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای کامران روایی به کد ملی 591993XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای نجات دهستانی به کد ملی 561982XXXX بسمت منشی هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 31/4/97 انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای مشترک آقای محسن میرزاآقایی (مدیرعامل و رییس هییت مدیره) و آقای کامران روایی (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای آقای محسن میرزاآقایی (مدیرعامل و رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940810XXXX70427 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/31:

تاسیس شرکت تعاونی صنعتی معدنی رضوان سنگ طیبات در تاریخ 31/04/1394 به شماره ثبت 1074 به شناسه ملی 140051XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: برابر نامه شماره 2642 مورخه 27/3/94 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اکتشاف و استخراج سنگ معدنی و دیگر فراورده های معدنی ـ شرکت در مزایده ها و مناقصه های موضوع فعالیت و صادرات و واردات محصولات تولیدی و مواد اولیه مورد نیاز پس از اخذ مجوز وثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: سه سال مرکز اصلی شرکت: شهرستان تایباد روستای مرکزی کرات سرمایه شرکت: مبلغ 000/300/6 ریال منقسم به 14 سهم 450000 ریالی که تعداد 14 سهم آن بانام می باشد که مبلغ 2205000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 941916XXXX مورخ 25/3/94 نزد بانک توسعه تعاون شعبه تایباد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای کامران روایی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 591993XXXX آقای محمود رفه به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 203081XXXX آقای محسن میرزاآقایی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره به شماره ملی 049265XXXX آقای محسن میرزاآقایی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 049265XXXX آقای نجات دهستانی بسمت منشی که برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته بروات و اوراق بهادار با امضای مشترک محسن میرزاآقایی و محمود رفه و مهر شرکت دارای اعتبار است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا علمشاهی به شماره ملی 007752XXXX به عنوان بازرس اصلی خانم سامیه قمری به شماره ملی 203171XXXX به عنوان بازرس علی البدل که برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 940431XXXX97322 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی