اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 392872

شناسه ملی: 10320425151

تاریخ ثبت: 1389/09/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 1938935861

آدرس: تصفیه تهران الهیه خیابان مریم شرقی پلاک 43 طبقه دوم

تاریخ تاسیس: 1389/09/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/07/12:

400,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سید علی آقا میری فرزند سید منصور به شماره ملی 038518XXXX به عنوان مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه:تهران الهیه خیابان مریم شرقی پلاک 43 طبقه دوم کدپستی: 193893XXXX می باشد پ 960516XXXX58931 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد رضایی کزج دارای کد ملی 163855XXXX (خارج از سهامداران) بجای آقای عبداله یزدانی ک م 182951XXXX بسمت مدیر تصفیه برای مدت دوسال تعیین گردید. پ 931227XXXX70346 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/5/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل گردید و آقای عبداله یزدانی به ش ملی 182951XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران الهیه خیابان مریم شرقی پلاک 43 طبقه دوم کدپستی 193893XXXX میباشد. پ 1695059 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/06/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدمجتبی پرپینچی به شماره ملی 001233XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 14/06/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX و آقای عبدلحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX و آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX تا تاریخ 14/06/1393 در تاریخ 22/03/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1659080 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/02/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حیمدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی اوراق عادی و اداری و مکاتبات با مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 22/03/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1659082 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/6/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1390 به تصویب رسید. در تاریخ 10/7/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 12/7/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX به شماره شناسنامه 8612 تاریخ تولد 29/5/1360 فرزند سیف اله با پرداخت مبلغ 000/000/000/20 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرارگرفت. آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/800/14 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/000/15 ریال افزایش داد. آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/800/14 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/000/15 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/400 ریال به مبلغ 000/000/000/50 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 1 ـ 2 ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 19 ماده به تصویب رسید. 2 ـ 2 ـ سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/50 ریال منقسم به پنجاه هزار سهم 000/000/1 ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است. 3 ـ 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به سمت مدیرعامل. 4 ـ 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. 5 ـ 2 ـ آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مجتبی پرپینچی به شماره ملی 001233XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. 6 ـ 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 25/7/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 27/6/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX و آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX . 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به سمت مدیرعامل. 4 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. 5 ـ آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی 005907XXXX با دریافت مبلغ 000/000/600/19 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/20 ریال به مبلغ 000/000/400 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 11/7/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/06/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/5/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نوع شرکت از سهامی خاص به با مسیولیت محدود تبدیل گردید. 1 1 اساسنامه شرکت مشتمل بر 26 ماده به تصویب رسید. 2 1 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/20 ریال می باشد که تماماً پرداخت گردیده است و اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می باشد: آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی 005907XXXX به میزان سهم الشرکه 000/000/600/19 ریال، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به میزان سهم الشرکه 000/000/200 ریال، آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به میزان سهم الشرکه 000/000/200 ریال. 3 1 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی 005907XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به سمت مدیر عامل . 4 1 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 7/6/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ الهیه خ فیاضی (فرشته سابق) خ مریم شرقی پ 43 کدپستی 193893XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 16/3/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 2/3/92 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی 005907XXXX و آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX و آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX تا تاریخ 2/3/92 . در تاریخ 16/3/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی 005907XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای حمیدرضا سیف تبریزی بشماره ملی 042104XXXX بسمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقوداسلامی عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 16/3/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/11/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 28/10/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 11 اساسنامه شرکت مشتمل بر 19 ماده بتصویب رسید. 21 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/20 ریال منقسم به بیست هزار سهم 000/000/1 ریالی که تعداد بیست هزار سهم با نام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است. 31 اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی 005907XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی 005907XXXX به سمت مدیر عامل ، 41 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 51 آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 61 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 19/11/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 27/9/1389 تحت شماره 392872 و شناسه ملی 103204XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/9/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به بازرگانی از قبیل واردات و صادرات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی حق العمل کاری ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخش های خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری بصورت ارزی و ریالی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خ الوند نبش کوچه کامبیز پ 37 ـ کدپستی 151663XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/20 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی 005907XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی 005907XXXX به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی