اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/05/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/05/07

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد شماره 703 مورخ 7/5/87 اداره تعاون شرکت مذکور تحت شماره 541 مورخه 14/5/87 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده که اینک خلاصه ای از اساسنامه و تقاضانامه شرکت جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 نام و نوع شرکت: شرکت تعاونی صیفی کاران مهر آذین اسدآباد 2 موضوع شرکت: ارایه خدمات به صیفی کاران منطقه توزیع نهاده های کشاورزی اعم از کود, سم و بذر بازاریابی و فروش محصولات ارایه خدمات فنی ومشاوره ای در زمینه صیفی کاری 3 مرکز اصلی شرکت: اسدآباد بلوار 22 بهمن بالاتر از بیمارستان جنب اداره منابع طبیعی. 4 مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 سرمایه شرکت: مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریال است که کل مبلغ نقداً به حساب شرکت واریز گردید. 6 میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: آقایان 1 محمدمهدی افشاری 2 علی فرمان اکبریان 3 علی حیدر اکبریان هر کدام پنج سهم 4 حسن مرادرستمی 5 خانم ندا هوشمندی هر کدام سه سهم 6 خانم مریم مولوی دو سهم 7 آقای جواد سلیمانی یک سهم از کل 24 سهم شرکت را دارا می باشند. 7 مدیران شرکت و دارندگان امضا مجاز: آقایان و خانمها 1 جواد سلیمانی به سمت رییس هییت مدیره 2 محمدمهدی افشاری به سمت نایب رییس 3 ندا هوشمندی شجاع به سمت منشی و علی فرمان اکبریان به سمت علی البدل هییت مدیره همگی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. آقای حسن مراد رستمی فرید به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق رسمی بهدار مالی با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت و نامه های عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. 8 بازرسان شرکت: خانم مریم مولوی به سمت بازرس اصلی و آقای علی حیدر اکبریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 9 مقرر گردید اعضا: شرکت به ازای هر هکتار کشت صیفی یک سهم و مبلغ یکصد هزار ریال به عنوان سهم آورده به حساب شرکت واریز نمایند. 10 روزنامه رسالت جهت درج آگهی ها و تصمیمات شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت اسناد و املاک اسدآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی