اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 49911

شناسه ملی: 10260683300

تاریخ ثبت: 1392/02/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/02/31

آدرس: 1 3 استان اصفهان ، شهر اصفهان کوی ولیعصر ، خیابان شهید بخشی ، خیابان شیدای اصفهانی ، فرعی 8 ، پلاک 533 اف ، طبقه 2 ،

کد پستی: 6491765653

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/31:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/31:

شرکت فوق در تاریخ 31/02/1392 شماره ثبت 49911 و شناسه ملی 102606XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 31/02/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اولیا آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، نظارت فنی، تهیه، تولید، ساخت، مونتاژ، تجهیز و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات و صنایع تولیدی و تبدیلی، سورتینگ و بسته بندی کلیه فرآورده های غذایی، پروتیینی و کشاورزی، احداث و تجهیز و راه اندازی سردخانه و سیلو جهت ذخیره سازی مواد غذایی، اجرای کلیه طرح های مرتبط در زمینه کشاورزی و دامپروری (پس از اخذ مجوز) خرید و تهیه و تولید و بسته بندی و توزیع و فروش فرآورده های لبنیاتی، تامین نیروی انسانی موقت مورد نیاز شرکت در سطوح مختلف، اخذ وام و اعتبارات بانکی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی فقط در راستای موضوع شرکت، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی و بطور کلی هر گونه فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شرکت باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان اصفهان، شهر اصفهان کوی ولیعصر، خیابان شهید بخشی، خیابان شیدای اصفهانی، فرعی 8 ، پلاک 533 اف، طبقه 2 ، کدپستی 649176XXXX ، تلفن 033426XXXX4 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 90 2105 مورخ 19/02/1392 نزد بانک پارسیان شعبه خیابان توحید اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای حمزه سلیمانی بابادی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم نرجس سلیمانی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای مجتبی سلیمانی بابادی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای مجتبی سلیمانی بابادی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : وی مجری مصوبات هییت مدیره می باشد 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 خانم سهیلا کرم پور صالح بابری به عنوان بازرس اصلی 2 8 خانم عصمت باورساد ترکدزی به عنوان بازرس علی البدل ش 101500XXXX114602XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی