اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 20923

شناسه ملی: 10260417824

تاریخ ثبت: 1382/06/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: اصفهان بلوار کشاورز جنب باشگاه ورزشی عقاب طلایی بن بست حافظ

تاریخ تاسیس: 1382/06/04

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین رضازادگان به کد ملی 128612XXXX ، آقای حسن رضازادگان به کد ملی 128443XXXX و آقای علیرضا رضازادگان به کد ملی 128272XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ خانم مهرسا سبزه علیان به کد ملی 007541XXXX وخانم مهرشاد سبزه علیان به کد ملی 007087XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940901XXXX43488 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/3/1390 سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ دویست میلیون ریال از طریق واریز نقدی افزایش و مبلغ اسمی سهام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید : سرمایه شرکت مبلغ دویست میلیون ریال نقدی است که به صد سهم دو میلیون ریالی با نام عادی می باشد که تماما پرداخت گردید ضمنا سرمایه تعهدی پرداخت گردیده و مبلغ افزایش یافته طی گواهی شماره 69 ـ 91884 مورخ 31/3/1390 بانک ملت شعبه چهارراه نظر به شماره حساب 15/17258367 واریز گردید امضای ذیل ثبت در تاریخ 31/3/1390 تکمیل گردید رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/03/13:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 8/3/1390 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان سیامک رضوان به کد ملی 128792XXXX و کدپستی 816397XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمد محمودی به کد ملی 129035XXXX و کدپستی 816397XXXX به سمت مدیر عامل و خانم فرزانه حسینی به کد ملی 128285XXXX و کدپستی 816397XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. خانم بدرالملوک شفیق به کد ملی 118927XXXX و کدپستی 816297XXXX و آقای حسین شفیق به کد ملی 118927XXXX و کدپستی 816877XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 9/3/1390 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/02:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سیمین پوشش سپاهان سهامی خاص که در تاریخ 4/6/82 تحت شماره 20923 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه نسل فردا آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: بررسی خوردگی در صنایع و ارایه راهکار انتخاب و اجرا پوششهای صنعتی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی و هر نوع اقدامیکه با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2 - مرکز اصلی شرکت اصفهان بلوار کشاورز جنب باشگاه ورزشی عقاب طلایی بن بست حافظ پلاک 116 طبقه اول 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال است که به یکصد سهم ده هزار ریالی عادی با نام منقسم گردیده و 35 % بهای اسمی سهام نقدا به موجب نامه شماره 284182 - 25/5/82 بانک ملت شعبه چهار راه نظر اصفهان به حساب جاری 6/3140 شرکت واریز گردیده و مابقی تعهدی است. 4 - مدت شرکت از تاریخ 1/6/82 به مدت نامحدود 5 - مدیران و صاحبان امضا: آقای سیامک رضوان به سمت رییس هییت مدیره آقای مهرداد باسره به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم فرزانه حسینی خوراسگانی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقا و با مهر شرکت معتبراست. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. خانمها شهزاد علایی و بدرالملوک شفیق به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی