اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 218

شناسه ملی: 10200022557

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/03/1398 و مجوز شماره 9101 مورخه 3/9/98 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان میانه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فیض اله احدی با کد ملی 153211XXXX یعقوب رایگانی با کد ملی 153250XXXX علی غلامی بادلو با کد ملی 153386XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره نیازعلی مقدمی با کد ملی 153303XXXX عزیز قره داغی شیخطبقی با کد ملی 545914XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. صابر سالم به کد ملی 153263XXXX و علی مرتضایی به کد ملی 153385XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی (سال مالی 98 ) انتخاب گردیدند. ش 980918XXXX65824 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/03/1398 و مجوز شماره 9101 مورخه 3/9/98 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان میانه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فیض اله احدی به کد ملی 153211XXXX به سمت رییس هییت مدیره یعقوب رایگانی به کد ملی 153250XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره علی غلامی بادلو به کد ملی 153386XXXX به سمت مدیر عامل و منشی هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مشترک منشی هییت مدیره و مدیر عامل (علی غلامی بادلو به کد ملی 153386XXXX ) و امضای رییس هییت مدیره (فیض اله احدی به کد ملی 153211XXXX ) در غیاب رییس هییت مدیره (فیض اله احدی) با امضای نایب رییس هییت مدیره (یعقوب رایگانی به کد ملی 153250XXXX ) همراه با مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود. همچنین کلیه اوراق عادی و نامه های اداری شرکت با امضای منفرد منشی هییت مدیره و مدیر عامل (علی غلامی بادلو به کد ملی 153386XXXX ) همراه با مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود. ش 980918XXXX36497 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت تعاونی تا 29/12/97 تمدید گردید. ش 980125XXXX04954 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/31:

باستناد نامه شماره 4617 مورخ 28/06/1392 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان میانه و صورت جلسات مجمع عمومی عادی به تاریخ 27/05/92 و هییت مدیره به تاریخ 19/06/92 شرکت فوق، تغییرات زیر در شرکت تعاونی مذکور بعمل آمد: 1 تراز مالی منتهی به سال 1391 بتصویب رسید. 2 آقایان فیض اله احدی کد ملی 153211XXXX به سمت رییس یعقوب رایگانی کد ملی 153250XXXX به سمت نایب رییس علی غلامی بادلو کد ملی 153386XXXX به سمت منشی و مدیر عامل به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و بخشعلی معینی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای بقیه مدت انتخاب شدند. 3 خانم آذر قلیزاده به سمت بازرس اصلی و آقای مختار ناصری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هییت مدیره به امضای فیض اله احدی (رییس هییت مدیره) و علی غلامی بادلو ( مدیر عامل ) و در غیاب رییس به امضای نایب رییس (یعقوب رایگانی) با مهر شرکت تعاونی معتبر است. و کلیه اوراق عادی شرکت به امضا علی غلامی بادلو مدیر عامل با مهر شرکت معتبر است. ش 001230XXXX111911XXXX سرپرست ثبت میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد نامه شماره 1264ـ 01/10/1390 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان میانه و صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به مورخه 23/08/1390 و هیئت مدیره به مورخه 10/09/1390 شرکت فوق، تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است. 1ـ تراز مالی سالهای 1388 و 1389 بتصویب رسید. 2ـ آقایان علی غلامی بادلو به کد ملی 0ـ 386259ـ 153کدپستی 43131ـ 53148 بسمت رئیس، فیض اله احدی به کد ملی 5ـ 211314ـ 153 کدپستی 66597ـ 53176 بسمت نایب رئیس ، یعقوب رایگانی به کد ملی: 0ـ 250903ـ 153 کدپستی 48491ـ 53198 بسمت منشی و مدیرعامل، بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و بخشعلی معینی عضو علیالبدل برای مدت 3 سال تعیین شدند، کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس و مدیرعامل و در غیاب نایب رئیس با امضاء رئیس (علی غلامی بادلو) معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 3ـ آقایان مقدم نوری به کد ملی 8ـ 916104ـ 505 و کدپستی 67145ـ 53196 بعنوان بازرس اصلی، یعقوب مددی به کد ملی 0ـ 936719ـ 545 کدپستی 33141ـ 53146 بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال تعیین شدند. رئیس ثبت اسناد و املاک میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد نامه شماره 1047ـ 9/8/86 اداره تعاون شهرستان میانه و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده به مورخه 15/6/1386 شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است: 1ـ ترازنامه سال 1385 بتصویب رسید. 2ـ بودجه سال 1386 بتصویب رسید. 3ـ آقایان غلامحسین صفری بعنوان بازرس اصلی و ابراهیم یگانه نیابه بعنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. 4ـ تعداد اعضای تعاونی از 450 نفر به 550 نفر افزایش و سرمایه شرکت بمبلغ 000/000/195 افزایش یافت. رئیس ثبت میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/05/20:

به استناد نامه شماره 424 - 17/5/84 اداره تعاون شهرستان میانه و صورتجلسه مجمع عمومی عادی به مورخ 16/4/84 شرکت فوق، تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: 1 - آقایان غلامحسین صفری به عنوان بازرس اصلی و علی غلامی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. 2 - تراز مالی سال 83 مورد تصویب قرار گرفت. 3 - اعضا شرکت از 440 نفر به 450 نفر و سرمایه شرکت نیز از 132 ، 000 ، 000 ریال به 135 ، 000 ، 000 ریال افزایش یافت. رییس ثبت اسناد و املاک میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی