اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5909

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/05/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/05/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/05/05:

420,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سایه مهر توسکا (سهامی خاص) که در تاریخ 5/5/82 تحت شماره 5909 در دفتر ثبت شرکتهای کرمان به ثبت رسیده و در تاریخ 5/5/82 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: صادرات و واردات‚ طراحی و پیاده سازی‚ توزیع کلیه نرم افزارها و سخت افزارهای رایانه ای اعم از تولید داخلی یا خارجی‚ نصب و راه اندازی شبکه های رایانه و اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده سازی پروژه های اطلاع رسانی و تکنولوژی اطلاعات IT تجارت الکترونیک EC و ایجاد کلاسهای آموزشی پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: کرمان‚ بلوار جمهوری‚ خیابان والفجر‚ بن بست سجاد. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 12000000 ریال منقسم به سیصد سهم چهل هزار ریالی بانام که مبلغ 420000 ریال آن طی گواهی شماره 3250 مورخه 30/4/82 بانک ملی ایران شعبه کرمان پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقایان محسن مرادی سیرجی بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره‚ سیدرسول بن رضوی بسمت نایب رییس هییت مدیره و مصطفی سرباززاده بسمت عضو اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره بامهر شرکت معتبر و اوراق عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - بازرس اصلی و علی البدل شرکت: آقایان سیدمهدی بن رضوی و محمدعلی مرادی سیرچی بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. مسیول ثبت شرکتهای کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی