اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2249

شناسه ملی: 10860461301

تاریخ ثبت: 1391/07/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/07/26

تاریخ تاسیس: 1391/07/17

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم معصومه کریمی به شماره ملی: 459172XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم زینت ناظریه به شماره ملی: 456003XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم فرشته سادات حسینی به شماره ملی: 458008XXXX به سمت عضو هییت مدیره خانم فرشته سادات حسینی به شماره ملی: 458008XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تا تاریخ 1397 . 7 . 15 انتخاب شدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960711XXXX61721 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ها معصومه کریمی به شماره ملی 459172XXXX ، زینت ناظریه به شماره ملی: 459003111 ، فرشته سادات حسینی به شماره ملی: 458008XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - آقای سید مصطفی حسینی به شماره ملی 459079XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سیدرضا حسینی به شماره ملی 459226XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950901XXXX12574 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - خانم معصومه کریمی به شماره ملی 459172XXXX به سمت رییس هییت مدیره - خانم زینت ناظریه به شماره ملی 456003111 به سمت نایب رییس هییت مدیره - خانم فرشته سادات حسینی به شماره ملی 458008XXXX به سمت عضو هییت مدیره - خانم محدثه مرادی به شماره ملی 459211XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950901XXXX51268 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده 2/7/91 و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره تاریخ 26/7/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: انتخاب مدیران از بین اعضا هییت مدیره: 1 آقای سید رضا حسینی رییس هییت مدیره و مدیر عامل 2 خانم فرشته سادات حسینی نایب رییس 3 خانم معصومه کریمی عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. صاحبان مجاز امضا: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. انتخاب بازرسان: خانم محدثه مرادی بازرس اصلی و خانم فاطمه حسینی بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده تاریخ 17/7/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ انتقال مرکز شرکت: از شهرستان شاهرود خیابان مزار کوچه مسجد شیخ علی اکبر، فرعی 11 پلاک 11 به شهرستان دامغان، روستای رشم کدپستی 351969XXXX و شماره ثبت شرکت از 2681 به 2249 تغییر پیدا کرد. رییس ثبت اسناد و املاک دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی