اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 510009

شناسه ملی: 14006794915

تاریخ ثبت: 1396/03/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: استان تهران منطقه 14 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله اباذر خیابان گلستان بیست و ششم بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی پلاک 74 طبقه چهارم به

کد پستی: 1473688453

تاریخ تاسیس: 1396/03/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/09/21:

3,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/03/06:

1,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله اباذر، خیابان گلستان بیست و ششم، بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی، پلاک 74 ، طبقه چهارم به کدپستی 147368XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 981025XXXX20369 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی ارشادی با شماره ملی 049334XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و امیر منصور آسایش پور با شماره ملی 006409XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مهسا عزیزی گروسی با شماره ملی 325546XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980519XXXX73919 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند: مهدی ارشادی با شماره ملی 049334XXXX و امیر منصور آسایش پور با شماره ملی 006409XXXX و مهسا عزیزی گروسی با شماره ملی 325546XXXX ـ افراد ذیل به سمت بازرسین برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند: مریم روحی به شماره ملی 008093XXXX به سمت بازرس اصلی و افسانه پایدارفرد به شماره ملی 005006XXXX به سمت بازرس علی البدل پ 980519XXXX18737 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 3 الی 4 نفر می باشد.در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح شد پ 980519XXXX48534 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت ازمبلغ 1XXXXXXXX0 ریال به 3XXXXXXXX0 ریال منقسم به 3000 سهم 1000000 ریالی با نام از محل آورده نقدی طی گواهی نامه شماره 3557 - 807 - 97 مورخ 21/09/1397 بانک سامان شعبه صادقیه افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ 971004XXXX96198 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : افراد ذیل به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند: مهدی ارشادی با شماره ملی 049334XXXX علی رضا امین زاده با شماره ملی 006132XXXX امیر منصور آسایش پور با شماره ملی 006409XXXX و مهسا عزیزی گروسی با شماره ملی 325546XXXX افراد ذیل به سمت بازرسین شرکت برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند: مریم روحی به شماره ملی 008093XXXX به سمت بازرس اصلی و افسانه پایدارفرد به شماره ملی 005006XXXX به سمت بازرس علی البدل پ 971004XXXX47514 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدی ارشادی با شماره ملی 049334XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره علی رضا امین زاده با شماره ملی 006132XXXX به سمت رییس هییت مدیره امیر منصور آسایش پور با شماره ملی 006409XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره مهسا عزیزی گروسی با شماره ملی 325546XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد سرمایه تعهدی شرکت تماما پرداخت گردیده است. پ 971004XXXX58100 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/24:

آگهی تغییرات شرکت آرمان رهرو کبیر سهامی خاص به شماره ثبت 510009 و شناسه ملی 140067XXXX5 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 4 نفر می باشد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم روحی به شماره ملی 008093XXXX به سمت بازرس اصلی و افسانه پایدار فرد به شماره ملی 005006XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی ارشادی با شماره ملی 049334XXXX و علی رضا امین زاده با شماره ملی 006132XXXX و امیر منصور آسایش پور با شماره ملی 006409XXXX . پ 970412XXXX82123 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی ارشادی با شماره ملی 049334XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و علی رضا امین زاده با شماره ملی 006132XXXX به سمت رییس هییت مدیره و امیر منصور آسایش پور با شماره ملی 006409XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . پ 970412XXXX18204 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/06:

تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان رهرو کبیر درتاریخ 06/03/1396 به شماره ثبت 510009 به شناسه ملی 140067XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی خودرو سبک و سنگین و ماشین آلات راه سازی، برپایی همایشها و سمینارها، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی ، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-صادقیه-خیابان شانزده متری یاسمن-خیابان شهید حمیدرضا عابدی( شقایق)-پلاک 51 -طبقه همکف- کدپستی 145193XXXX سرمایه شرکت:مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال منقسم به 1000 سهم 1000000 ریالی بانام می باشد که مبلغ 350000000 ریال بموجب گواهی بانکی بشماره 025/1654/75 مورخ 27/2/96 بانک صادرات شعبه فلکه دوم صادقیه پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران:آقای علی رضا امین زاده به شماره ملی 006132XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای امیر منصور آسایش پور به شماره ملی 006409XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای مهدی ارشادی به شماره ملی 049334XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم مریم روحی به شماره ملی 008093XXXX به سمت بازرس اصلی خانم افسانه پایدارفرد به شماره ملی 005006XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 960306XXXX12129 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی