اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7766

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 10 و 12/10/1382 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. آقای نیما فاضل آقای عبدالحسین فاضل و آقای مانی فاضل به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و خانم اکرم شیخ الاسلامی و خانم آذر بلیان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. هییت مدیره از بین خود آقای نیما فاضل را به سمت رییس آقای عبدالحسین فاضل را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عبدالحسین فاضل را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت امضا مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی