اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/11/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/11/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/11/23:

12,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/11/23:

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 23/11/87 تحت شماره 766 در این اداره بثبت رسیده است برای اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات اسکلت ساختمان، جوشکاری و شن ریزی ساختمان. 2 موسسین: آقایان حسن رضازاده، علی رضازاده، مجید رضازاده، جواد ابراهیمی و خانمها معصومه فراری، ملیحه رضازاده، محبو به رضازاده، مریم رضازاده. 3 مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 مرکز اصلی شرکت: بشرویه، خیابان امام خمینی جنوبی. 5 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/12 ریال منقسم به 24 سهم 000/500 ریالی بانام که مبلغ 000/000/4 ریال آن پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد که در مدت دو سال باید به شرکت پرداخت گردد. 6 اولین مدیران شرکت: آقایان حسن رضازاده، علی رضازاده، مجید رضازاده به سمت اعضای اصلی هییت مدیره، خانم مریم رضازاده به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که آقای حسن رضازاده به سمت رییس هییت مدیره، آقای علی رضازاده به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای مجید رضازاده به سمت منشی هییت مدیره، آقای حسن رضازاده به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق، اسناد تعهدآور، رسمی بانکی بامضای مشترک آقایان حسن رضازاده و علی رضازاده و مهر شرکت معتبر می باشد. 8 اساسنامه شرکت در 52 ماده و 29 تبصره بتصویب رسیده است. 9 روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین می گردد. 10 انحلال شرکت مطابق قانون و اساسنامه شرکت می باشد. 11 بازرس اصلی و علی البدل: آقای جواد ابراهیمی به سمت بازرس اصلی و خانم محبو به رضازاده به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک فردوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی