اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 583

شناسه ملی: 14000172149

تاریخ ثبت: 1390/12/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/12/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/12/09:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 9/12/90 تحت شماره 583 و شناسه ملی 140001XXXX9 این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکت نامه آن بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: بیمه و ارزیابی محصولات کشاورزی و بقیه بشرح ماده 3 اساسنامه. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: پیرانشهر، روستای سروکانی 3 ـ سرمایه شرکت مبلغ: 000/500/10 ریال نقدیست که به 21 سهم 000/500 ریالی با نام منقسم گردیده که یک سوم آن بمبلغ 000/500/3 ریال طی گواهی بانکی شماره 26/1210 مورخه 22/2/90 نزد صندوق تعاون کشور شعبه پیرانشهر بشماره حساب 1/643112/111/1210 بنام شرکت تودیع و مابقی آن در تعهد اعضا شرکت می باشد. 4 ـ مدیران شرکت: آقای حمزه شیخا بگم قلعه بسمت رییس هییت مدیره و مطلب ابراهیم پوری بسمت نایب رییس هییت مدیره و اسماعیل طوسی بسمت منشی هییت مدیره و جعفر ابراهیم پوری مدیرعامل و زرار خشت زر بسمت عضو علی البدل هییت مدیره که هییت مدیره بمدت سه سال شمسی و مدیرعامل بمدت دو سال شمسی انتخاب شدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته، و برات و اوراق بهادار با امضا یک نفر از اعضا هییت مدیره حمزه شیخا بگم قلعه (رییس هییت مدیره) و جعفر ابراهیم پوری (مدیرعامل) و مهر شرکت دارای اعتبار است و امضا اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا جعفر ابراهیم پوری (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 ـ بازرسان: آقای آرژه به عنوان بازرس اصلی و آقای عثمان رمضانپور به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. سرپرست ثبت پیرانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی