اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 605

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/04/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/04/30

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/03/18:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 5/1/91 و بنا به تاییدیه شماره 4938/93 مورخ 13/3/91 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان یزد تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 آقایان رضا خادم الحسینی و محمدجواد خادم الحسینی و عبدالرضا حیدری به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 آقای رسول خادم الحسینی به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی خادم الحسینی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1390 تصویب گردید. به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 6/1/91 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای رضا خادم الحسنی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای محمدجواد خادم الحسینی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عبدالرضا حیدری به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیر عامل و هریک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت اسناد و املاک میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 4/12/88 و تاییدیه به شماره 17786/93 مورخ 6/12/1388 اداره حمل و نقل پایانه یزد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقایان محمدجواد خادم الحسینی فیروزآبادی، مهدی خادم الحسینی فیروزآبادی و رسول خادم الحسینی فیروزآبادی برای مدت 2 سال به عنوان اعضا هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای رضا خادم الحسینی فیروزآبادی به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا خادم الحسینی فیروزآبادی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 ـ ترازنامه مالی منتهی به سال 1387 تصویب گردید. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 4/12/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای محمدجواد خادم الحسینی فیروزآبادی به عنوان رییس هییت مدیره و 2 ـ آقای مهدی خادم الحسینی فیروزآبادی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و 3 ـ خانم سعیده اسعدی خارج از اعضای هییت مدیره به عنوان مدیرعامل و 4 ـ آقای رسول خادم الحسینی فیروزآبادی به عنوان عضو اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اسناد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 9/11/86 و تاییدیه شماره 435 مورخ 29/11/86 انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل و نقل کالا یزد تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. 1 آقایان محمدجواد خادم ا لحسینی فیروزآبادی و مهدی خادم الحسینی فیروزآبادی و رسول خادم ا لحسینی فیروزآبادی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 آقای رضا خادم ا لحسینی فیروزآبادی به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا خادم ا لحسینی فیروزآبادی به سمت بازرس علی ا لبدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 ترازنامه سال مالی 85 مورد تصویب قرار گرفت. به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 25/11/86 آقای محمدجواد خادم ا لحسینی فیروزآبادی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی خادم ا لحسینی فیروزآبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سعیده اسعدی خارج از اعضا هییت مدیره به عنوان مدیر عامل و آقای رسول خادم ا لحسینی فیروزآبادی به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اسناد و اوراق عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/10/84 آدرس شرکت به میبد جاده میبد- ندوشن پایانه باربری میبد غرفه 123 تغییر یافت و در نتیجه ماده 3 اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد . رییس ثبت میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت حمل و نقل سمندر میبد سهامی خاص که در تاریخ 30/4/1383 تحت شماره 605 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا از مبدا شهرستان محل فعالیت میبد سایر نقاط کشور و همچنین ایجاد هرگونه شعب یا نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور قابل انجام میباشد. 2 - مرکز اصلی شرکت: میبد- بلوار مدرس جنب شرکت تعاونی گاوداران. 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی که صددرصد آن بموجب گواهی شماره 1/171 مورخ 3/4/83 بانک صادرات شعبه مرکزی میبد پرداخت گردیده است. 5 - اولین مدیران خانم سعیده اسعدی فیروزآبادی به عنوان مدیر عامل خارج از اعضا هییت مدیره و آقای محمدجواد خادم الحسینی فیروز آبادی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای مهدی خادم الحسینی فیروزآبادی به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند مدت خدمت مدیران دو سال و اختیارات مدیر عامل برابر اساسنامه و قانون تجارت میباشد. 6 - دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و امضا نامه ها و اوراق عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت و یکی از اعضا معتبر میباشد. 7 - بازرسان شرکت: آقای رضا خادم الحسینی به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا خادم الحسینی فیروز آبادی به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. 8 - روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. 9 - اساسنامه شرکت مشتمل بر 50 ماده و 4 تبصره میباشد. رییس ثبت شهرستان میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی