اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/08/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/08/14

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با توجه به موادی از قانون تجارت و تاییدیه نام شماره 6050 ن 32 - 17/7/85 اداره کل ثبت شرکتها و نامه شماره 583 - 16/7/85 اداره کل تعاون استان مرکزی خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت مذکور جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: تولید ترانس محافظ برق، تولید قطعات ترانس برق، تولیدی کامپیوترهای PC و خانگی 2 - مدت مبدا تشکیل شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: اراک- سی متری خاتم الانبیا جنب کوچه مجاهد 4 - سرمایه اولیه: مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال نقدی منقسم به 21 سهم یکصد هزار ریالی بانام که هفتصد هزار ریال آن طی گواهی شماره 776/3500 - 16/7/85 صندوق تعاون شعبه اراک به حساب جاری شماره 2/1346 به نام شرکت واریز شده و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. 5 - اولین مدیران: خانم سهیلا خدام به سمت رییس و داود کلهر به سمت نایب رییس و مهدی شمسی به سمت منشی هییت مدیره و خانم نسرین خدام به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 6 - نام مدیر عامل و حدود اختیارات وی: آقای داود کلهر علاوه بر سمت فوق به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و حدود اختیارات وی به شرح اساسنامه می باشد. 7 - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 8 - بازرسان شرکت: خانم سمانه شمسی به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم کاظمی به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی