اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/04/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/04/17

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه - شرکتنامه شرکت تعاونی ستاره درخشان قم که تاریخ 17/4/82 ذیل ثبت شماره 3938 در این اداره به ثبت رسید‚ جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1- نام شرکت و نوع آن: شرکت تعاونی ستاره درخشان قم 2- موضوع شرکت: تولید فرآورده های دامی اعم از گوشت‚ شیر و فرآورده های لبنی‚ تولید انواع محصولات زراعی‚ باغی و گلخانه ای واردات و صادرات انواع نهادهای کشاورزی و دامپروری 3- مرکز اصلی شرکت: قم کیلومتر 18 جاده قدیم قم - کاشان ملک شخصی جهانگیر صابری 4- سرمایه: سرمایه شرکت مبلغ سیزده میلیون وپانصدهزارریال منقسم به بیست و هفت سهم با نام پانصدهزارریالی که مبلغ چهارمیلیون وپانصدهزارریال آن بحسابجاری 3/906 صندوق تعاون شعبه مرکزی قم واریز گردیده و بقیه تعهدی می باشد. 5- مبداء تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 6- مدیران و دارندگان حق امضاء: آقایان جهانگیر صابری مبارکه بسمت رییس هیات مدیره‚ خسرو ایرانپور مبارکه نایب رییس مرتضی توکلی بسمت مدیرعامل و منشی هیات مدیره و خانم پروین صابری مبارکه عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت 3سال انتخاب شدند امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره متفقا و مهر شرکت معتبر می باشد. 7- بازرسین: خانمها فریبا ایرانپورمبارکه و فردوس ایرانپور مبارکه بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی