اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 92920

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 15/1/83 و سند صلح شماره 24920 مورخ 31/2/83 دفترخانه شماره 11 حوزه ثبتی هشتگرد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقایان موسی آذردار و اسداله آذردار هرکدام 100000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقایان حسنعلی سامانی پور فرزند کیفعلی به ش .ش 1604 ساوجبلاغ و علی معدندار فرزند مردانعلی به ش.ش 82 ساوجبلاغ هرکدام به میزان 100000 ریال واگذار نمودند در نتیجه در سرمایه تغییری حاصل نگردید. و اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان بشرح ذیل می باشد: آقای رمضانعلی خادم مزار 200000 ریال آقای موسی آذردار و آقای اسداله آذردار هرکدام 800000 ریال آقای حسنعلی سامانی پور و آقای علی معدندار هرکدام 100000 ریال آقای موسی آذردار و آقای اسداله آذردار و حسنعلی سامانی پور و علی معدندار به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. آقای اسداله آذردار به سمت مدیر عامل و آقای موسی آذردار به سمت رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ماده 14 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی