اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 10171

شناسه ملی: 14002891746

تاریخ ثبت: 1391/05/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/05/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/05/23:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/09:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 20/1/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید: «نصب تاسیسات، اجرای پروژه های گازرسانی و کابل کشی مخابرات و برق، محوطه سازی و حفاری کارهای ساختمانی و فضای سبز» و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. 2 ـ آقای علی اکبر حداد دربندی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای مصطفی حداد دربندی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محسن حداد دربندی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 ـ آقای ابوالفضل دانشوری به عنوان بازرس اصلی و آقای علی دانشوری به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 5 ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 1840118 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 23/5/1391 شماره ثبت 10171 در این اداره بثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه تجهیزات، اقلام و مصالح و مواد اولیه برای پروژه های زیربنایی، آب و برق و ساختمانی و ابنیه و اجناس تجاری و خدمات فنی و مهندسی شامل: طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژه های زیربنایی و ابنیه و تامین و تهیه تجهیزات لازم برای پروژه های مکانیک و برق، آب و فاضلاب و ابنیه، تولید ملزومات صنعتی و ساختمانی و خرید و فروش کلیه اقلام، مصالح و تجهیزات مربوط به پروژه های زیربنایی و ابنیه و تجهیزات لازم در اجرای شبکه های نیرورسانی و بلندمرتبه ها، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی. 2 مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش، برج صدف، طبقه سوم، واحد 301 ، صندوق پستی 292/3 میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم با نام 000/10 ریالی که 35 % آن بموجب گواهی شماره 3944/3975/4581465 مورخ 17/5/1391 بانک اقتصاد نوین شعبه کیش بحساب شرکت واریز گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 4 مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 مدیران شرکت: خانم نسیم نادری به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره، آقای علی اکبر حداددربندی به سمت رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه. 8 اولین بازرسان: خانم سعیده شیدا به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی موسوی به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. 9 روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی هی شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی