اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 16031

شناسه ملی: 10860194309

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شاپور بندقیری به شماره ملی 188214XXXX به سمت رییس هییت مدیره و ایمان بندقیری به شماره ملی 175782XXXX به سمت مدیرعامل و فاطمه عباسی به شماره ملی 175622XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ایمان عماره به شماره ملی 175244XXXX به عنوان بازرس علی البدل، خانم مریم فراتصه به شماره ملی 175374XXXX به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 970603XXXX42551 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/01:

به استنادصورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: فاطمه عباسی به شماره ملی 175622XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ شاپور بندقیری به شماره ملی 188214XXXX به سمت رییس هییت مدیره و ایمان بندقیری به شماره ملی 175782XXXX به سمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته،قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 930701XXXX74384 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/01:

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاطمه عباسی به شماره ملی 175622XXXX ـ شاپور بندقیری به شماره ملی 188214XXXX و ایمان بندقیری به شماره ملی 175782XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مریم فراتصه به شماره ملی 175374XXXX به عنوان بازرس اصلی و ایمان عماره به شماره ملی 175244XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 930701XXXX96597 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/6/91 و هییت مدیره مورخ 15/6/91 تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: شاپور بندقیری عضو و رییس هییت مدیره صفیه عباسی عضو و نایب رییس هییت مدیره ایمان بندقیری مدیرعامل و عضو حق امضا اوراق مالی و چک و سفته و قراردادها با رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرسین برای مدت دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: هاشم یعقوب زاده اهوازی بازرس اصلی رحمن سرخی زاده بازرس علی البدل روزنامه نور خوزستان جهت آگهی تعیین شد. کدپستی 616587XXXX . اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/10/23:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 11/10/88 که طی نامه وارده 15727 12/10/88 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتند از: سمیه بندقیری مدیر عامل شاپور بندقیری رییس هییت مدیره صنیعه عباسی نایب رییس هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد بازرس اصلی هاشم یعقوب زاده بازرس علی البدل و رحمن سرخی زاده برای یک سال مالی انتخاب شد روزنامه کیهان جهت آگهی تعیین شد رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی