اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1909

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/02/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/02/26

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی کشت و صنعت چهار فصل خوی در تاریخ 26/2/86 تحت شماره 1909 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - نام و نوع شرکت: شرکت تعاونی کشت و صنعت چهار فصل خوی، تعاونی تولیدی 2 - موضوع شرکت: تامین و اداره واحد تولیدی در زمینه کشت انواع گیاهان زراعتی 3 - مرکز اصلی شرکت: خوی، روستای باغ رجب 4 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال که به 35 سهم مساوی سیصد هزار ریالی منقسم گردیده و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن نقداً توسط سهامداران پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 5 - مدیران و دارندگان حق امضا: خانمها آرزو قنبرلو به سمت رییس هییت مدیره و سولماز قنبرلو به سمت نایب رییس هییت مدیره و صونا قنبرلو به سمت منشی هییت مدیره به مدت سه سال و خانم صونا قنبرلو به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیده اند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره متفقاً با امضای آرزو قنبرلو رییس هییت مدیره و صونا قنبرلو مدیرعامل و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای سولماز قنبرلو نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - بازرسان شرکت: آقای نظر علی قنبرلو به سمت بازرس اصلی و خانم حلیمه شیوانکندی به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیده اند. رییس ثبت اسناد خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی