اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2127

شناسه ملی: 10862070767

تاریخ ثبت: 1387/01/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/01/07

آدرس: خوی خیابان قطور جنب دانشگاه پیام نور کوچه حکم آباد

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/05:

آگهی تغییرات شرکت راهسازی پاک گستر جویا سهامی خاص به شماره ثبت 2127 و شناسه ملی 108620XXXX7 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 هییت مدیره تمامی اختیارات خود مندرج دربند 9 ماده 14 اساسنامه را به مدیر عامل شرکت باحق توکیل به غیر تفویض وواگذار نمود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای اسگندر قاچ قای زاده به کد ملی ( 280325XXXX ) به عنوان عضو و رییس هییت مدیره و مدیرعامل ـ آقای حیدر قاچ قای زاده به کد ملی ( 280322XXXX ) به عنوان عضو و نایب رییس هییت مدیره ـ آقای عامر مهدی پور قزلعاشق به کد ملی ( 275523XXXX ) به عنوان عضو هییت مدیره بمدت 2 سال تعیین و انتخاب شدند 2 ) امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قرار داد ها و اسناد تعهدآور و کلیه اوراق عادی و اداری به تنهایی با رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970820XXXX81102 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/8/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان اسگندر قاچ قای زاده به کد ملی ( 280325XXXX ) و حیدر قاچ قای زاده به کد ملی ( 280322XXXX ) و عامر مهدی پور قزلعاشق به کد ملی ( 275523XXXX ) بسمت اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند 2 ـ آقای ایوب بشیری به کد ملی ( 279036XXXX ) بسمت بازرس اصلی و آقای یعقوب بشیری به کد ملی ( 280153XXXX ) بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند ش 970820XXXX14184 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای اسگندر قاچ قای زاده به کد ملی ( 280325XXXX ) به عنوان عضو و مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای حیدر قاچ قای زاده به کد ملی ( 280322XXXX ) به عنوان عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای عامر مهدی پور قزل عاشق به کد ملی ( 275523XXXX ) به عنوان عضو هییت مدیره بمدت 2 سال تعیین و انتخاب شدند. 2 ـ امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قرار داد ها و اسناد تعهدآور با رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضای کلیه اوراق عادی و اداری به امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950711XXXX31745 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان اسگندر قاچ قای زاده به کد ملی ( 280325XXXX ) و حیدر قاچ قای زاده به کد ملی ( 280322XXXX ) و عامر مهدی پور قزل عاشق به کد ملی ( 275523XXXX ) بسمت اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای ایوب بشیری به کد ملی ( 279036XXXX ) بسمت بازرس اصلی و آقای یعقوب بشیری به کد ملی ( 280153XXXX ) بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند ش 950711XXXX34476 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان اسگندر قاچ قای زاده به کد ملی ( 280325XXXX ) و فیصل قاچ قای زاده به کد ملی ( 280361XXXX ) و عامر مهدی پورقزلعاشق به کد ملی ( 275523XXXX ) بسمت اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای ایوب بشیری به کد ملی ( 279036XXXX ) بسمت بازرس اصلی و آقای یعقوب بشیری به کد ملی ( 280153XXXX ) بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. ش 940918XXXX83123 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای فیصل قاچ قای زاده ( 280361XXXX ) به عنوان عضو و مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره وآقای اسگندر قاچ قای زاده ( 280325XXXX ) به عنوان عضو و رییس هییت مدیره وآقای عامر مهدی پور قزلعاشق ( 275523XXXX ) به عنوان عضو هییت مدیره بمدت 2 سال تعیین و انتخاب شدند. 2 ـ امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قرار داد ها و اسناد تعهدآور با رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضای کلیه اوراق عادی و اداری به امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940924XXXX28425 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ تعداد اعضای هییت مدیره مندرج در ماده 31 اساسنامه به 3 نفر کاهش یافت. 2 ـ موضوع شرکت مندرج در ماده 2 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: الف) رشته حمل و نقل: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، فرودگاهها تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی ب) رشته ساختمان: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از آجری سنگی بتنی و فلزی و نقشه کشی ساختمان و اجرای دکوراسیونهای داخلی ساختمان و طراحی سالنهای اجتماعات و کنفرانس و سازه های ساختمان و دیوارکشی محوطه های کوچک و اجرای نور پردازی معابر و همچنین اجرای سازه های آبی و خاکی و واحدهای بهداشتی و مسکونی ج) رشته آب: امور پیمانکاری مربوط به بند ها و ساختمان نیروگاه آبی و سازه های هیدرولیکی و تونل های آب و مخازن آب و شبکه های آبیاری و زهکشی سازه های دریایی و ساحلی و احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب وسد و شبکه. د) رشته تاسیسات وتجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب و نفت وگاز) شبکه گازرسانی و تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سیستم های سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب) و انتقال زباله و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب و وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی) سیستم های خبر و هشدار دهنده و تجهیزات آشپزخانه و سلف و سرویس و رختشویخانه وسیستم های ارتباطی وشبکه های رایانه ای ساختمان وماسه پاشی (سند پلاست) حفاظت کاتدی وپوشش (لاینینگ) ایستگاههای پمپاژ و) طراحی و اجرا در زمینه معدن و زمین شناسی، ثبت محدوده های معدنی، اکتشاف، استخراج، فرآوری و کانه آرایی معادن و انواع مواد معدنی، ارایه طرحهای اکتشافی و استخراج معادن (با استثنا معادن نفت و گاز و پتروشیمی) ه) شرکت در مناقصات و مزایدات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و عقد قراردادهای لازم، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و هر گونه ماشین آلات تجهیزات و مصالح ساختمانی وصنعتی و ترخیص کالا از بنادر وگمرکات کشور، اخذ نمایندگی شرکتهای مجاز داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی، اخذ تسهیلات مالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم.ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 940924XXXX23406 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سهامی خاص- راهسازی پاک گستر جویا که در تاریخ 7/1/87 تحت شماره 2127 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 7/1/87 از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: راهسازی (خاکریزی- خاکبرداری شن ریزی- پلسازی- خاکریزی و شن ریزی آبندهای خاکی و طرحهای عمرانی) 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. 3 - مرکز اصلی شرکت: خوی- خیابان قطور- جنب دانشگاه پیام نور- کوچه حکم آباد- پلاک 15 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون و هشت صد هزار ریال منقسم به یکصد و هشتاد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال طی گواهی شماره 1617/12220/59 - 28/12/86 بانک تجارت شعبه چمران نقداً پرداخت گردیده است. 5 -اولین مدیران شرکت: آقایان اسکندر قاچقای زاده به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و حیدر قاچقای زاده به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره و فیصل قاچقای زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیده اند. 6 - دارندگان حق امضا: حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید متفقاً با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : برابر مفاد اساسنامه شرکت می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: محمدعلی غریبلو به سمت بازرس اصلی و یعقوب بشیری به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیده اند. مسیول ثبت شرکتهای خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی