اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 265

شناسه ملی: 10300019433

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/12/1398 و باستناد مجوز شماره 137 مورخ 30/01/99 اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی دره شهرتصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سرمایه شرکت از محل نقدی سهامداران با توجه به گواهی بانکی شماره 3/91072 مورخ 27/1/99 پست بانک شعبه بدره به مبلغ 30105XXXX0 ریال منقسم به 10035 سهم 300000 ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح شد ش 990210XXXX10295 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دره شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/12/1398 و باستناد مجوز شماره 137 مورخ 30/01/99 اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی دره شهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ش 990210XXXX48379 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دره شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 28/08/1400 برای مدت سه سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای میلاد آزاد به شماره ملی 534001XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای مهدی آزاد به شماره ملی 534002XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم سیما میرزا کرمی به شماره ملی 534987XXXX به سمت منشی هییت مدیره آقای ولی آزاد به شماره ملی 534987XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیرعامل - 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته،بروات ،قرار دادها وعقود اسلامی ونامه های عادی واداری با امضا رییس هییت مدیره و در غیاب وی نایب رییس هییت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 970910XXXX67926 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دره شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 28/08/1400 برای مدت سه سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای میلاد آزاد به شماره ملی 534001XXXX عضو اصلی هییت مدیره آقای مهدی آزاد به شماره ملی 534002XXXX عضو اصلی هییت مدیره خانم سیما میرزا کرمی به شماره ملی 534987XXXX عضو اصلی هییت مدیره اقای طهماسب آزاد به شماره ملی 534987XXXX عضو علی البدل هییت مدیره - 2 خانم مریم آزاد به شماره ملی 455002XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم راضیه آزاد به شماره ملی 534997XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - 3 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - 4 ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1396 تصویب شد ش 970910XXXX17459 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دره شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضای هییت مدیره تا تاریخ 2/7/1397 بشرح ذیل تعیین گردیدند. ـ خانم سودابه آزاد دارای کد ملی 534995XXXX بسمترییس هییت مدیره و عضو اصلی هییت مدیره. ـ خانم نادیه آزاد دارای کد ملی 534996XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و عضو اصلی هییت مدیره. ـ خانم سیما میرزا کرمی دارای کد ملی 534987XXXX به سمت منشی و عضو اصلی هییت مدیره. ـ آقای طهماسب آزاد دارای کد ملی 534987XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره. ـ آقای ولی آزاد بشماره ملی 534987XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) بسمت مدیرعامل ـ خانم مریم آزاد دارای کد ملی 455002XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم راضیه آزاد دارای کد ملی 534997XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 940721XXXX87583 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دره شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضای هییت مدیره تا تاریخ 2/7/1397 بشرح ذیل تعیین گردیدند. ـ خانم سودابه آزاد به شماره ملی 534995XXXX بسمت رییس ـ خانم نادیه آزاد به شماره ملی 534996XXXX به سمت نایب رییس ـ خانم سیما میرزاکرمی به شماره ملی 534987XXXX به سمت منشی ـ آقای ولی آزاد بشماره ملی 534987XXXX (خارج از اعضا) به سمت مدیر عامل ـ 2 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای خانم سودابه آزاد رییس هییت مدیره در غیاب رییس خانم نادیه آزاد نایب رییس هییت مدیره به اتفاق آقای ولی آزاد مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی نامه ها با امضای آقای ولی آزاد (باذکرسمت) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940721XXXX95514 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دره شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی