اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 54589

شناسه ملی: 14004949013

تاریخ ثبت: 1394/03/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 9163934932

آدرس: جدید واقع در مشهد جاده قدیم نیشابور رباط طرق یک رو به روی مهدیه پلاک 20 به

تاریخ تاسیس: 1394/03/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/05/19:

4,999,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/03/02:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیارحاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/05/1398 در خصوص افزایش سرمایه و با عنایت به اظهار نامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 4999XXXX00 ریال از حساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد ماده 5 اصلاحی. سرمایه شرکت مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال منقسم به 500000 سهم 10000 ریالی با نام که تماما پرداخت گردید ش 980523XXXX91548 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالحسین توپکانلویی ش ملی 077889XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای محمد پاکیزه روح ش ملی 094244XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره آقای مهدی سقا خرمشاهی ش ملی 006824XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 0 ش 980520XXXX72617 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عبدالحسین توپکانلویی ش ملی 077889XXXX و محمد پاکیزه روح ش ملی 094244XXXX و مهدی سقا خرمشاهی ش ملی 006824XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند خانم ها زهرا رزم آرا ش ملی 094058XXXX و اکرم حسنیان ش ملی 093192XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار روزگار ما جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 980520XXXX91808 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: امورخدمات نظافتی شامل خدمات عمومی شهری و انتقال زباله و عقد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی و رفت و روب معابر و خدمات فضای سبز ـ ایاب و ذهاب پرسنل و اعزام کارگر آقا و خانم به منازل و مراکز دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز های لازم وثبت موضوع فوق به منزله ی اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. ش 970303XXXX77926 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان محمد پاکیزه روح 094244XXXX عبدالحسین توپکانلویی 077889XXXX مهدی سقا خر مشاهی 006824XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند ـ ـ 2 خانم زهرا رزم آرا 094058XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم اکرم حسنیان 093192XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 960412XXXX28297 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ـ آقای عبدالحسین توپکانلویی 077889XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای محمد پاکیزه روح 094244XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره ـ آقای مهدی سقا خر مشاهی 006824XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 960412XXXX85959 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 951119XXXX65381 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالحسین توپکانلویی به شماره ملی 077889XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای محمد پاکیزه روح به شماره ملی 094244XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره ـ آقای مهدی سقاخرمشاهی به شماره ملی 006824XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال تا تاریخ 2/3/1396 انتخاب شدند. وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و متغیریکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950121XXXX91874 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد پاکیزه روح به شماره ملی 094244XXXX و عبدالحسین توپکانلویی به شماره ملی 077889XXXX و مهدی سقاخرمشاهی به شماره ملی 006824XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال تا تاریخ 2/3/1396 انتخاب گردیدندو خانم زهرا رزم آرا به شماره ملی 094058XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم اکرم حسنیان به شماره ملی 093192XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسا ل مالی انتخاب شدند. ش 950121XXXX06925 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از مکان قبلی به آدرس جدید واقع در: مشهد جاده قدیم نیشابور ـ رباط طرق یک ـ روبه روی مهدیه ـ پلاک 20 به کدپستی 916393XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 950121XXXX28661 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/02:

تاسیس شرکت سهامی خاص آریا پروژه نمونه شهر درتاریخ 02/03/1394 به شماره ثبت 54589 به شناسه ملی 140049XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ساختمان: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی , آجری , سنگی , بتنی و فلزی راه و ترابری: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراهها , آزادراهها , راههای ریلی , باند فرودگاه , سیستمهای انتقال هوایی پایه دار , تونلها , پلها , راههای زیر زمینی و سیستمهای حمل و نقل (تهیه , نصب , نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و ثبت موضوع مربوطه به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بلوار معلم بین معلم 17 و 19 پلاک 201 طبقه اول سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام میباشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 129 , 326 مورخ 26/01/1394 نزد بانک شهر شعبه بلوارمعلم پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: . محمد پاکیزه روح به سمت نایب رییس هییت مدیره 2 . محمد پاکیزه روح به سمت مدیرعامل 3 . مهدی سقا خرم شاهی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی 4 . احمد خورشیدی مهر به سمت رییس هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل ومتغییریکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی به شرح ذیل می باشند: ـ خانم / آقای الهام قربان نژاد به شماره ملی 077956XXXX به عنوان بازرس اصلی . ـ آقای / خانم صفورا توپکانلویی به شماره ملی 094484XXXX به عنوان بازرس علی البدل . ش 940302XXXX77215 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی