اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3458

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی بشماره 42/20/03 ـ 26/5/85 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 2/10/87 تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 ـ آقایان حسن مسلمی، میرقربان حسین نسب و عبدالله عیسی زاده به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای میراعلم طاهری و خانم راضیه یاورپور به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 ـ تراز مالی سال 86 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 ـ برابر صورتجلسه هییت مدیره شرکت مورخ 2/10/87 آقای حسن مسلمی به سمت رییس هییت مدیره و آقای عبدالله عیسی زاده به سمت مدیرعامل و نایب رییس و آقای میرقربان حسین نسب به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور (چک سفته بروات) و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضا منفرد آقای عبدالله عیسی زاده (مدیرعامل) با مهر شرکت دارای اعتبار خواهدبود. ثبت اسناد بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 8651/03 - 3/3/84 و به استناد صورت مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/5/85 و صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 15/5/85 تغییرات ذیل حاصل شد که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد 1 -آقایان حسن مسلمی و میرقربان حسین نسب بیشه و عبدالله عیسی زاده به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 -خانم راضیه یاور پور بالی و آقای میراعلم طاهری به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند 3 -برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/5/85 آقای حسن مسلمی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای میرقربان حسین نسب بیشه به عنوان نایب رییس و آقای عبدالله عیسی زاده به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب ومقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد رییس ثبت اسنادو املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی