اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 3352

شناسه ملی: 10860554699

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

کد پستی: 7618774412

آدرس: تصفیه کرمان شهرک باهنر خیابن بحرالعلوم کوچه 5 سمت راست یک منزل مانده به آخر طبقه 3 به

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/02/1396 : ـ شرکت بعلت عدم فعالیت و در تاریخ فوق منحل گردید و آقای مجتبی صمدانی بخش به کد ملی 299253XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. ـ نشانی محل تصفیه:کرمان شهرک باهنر خیابن بحرالعلوم کوچه 5 سمت راست یک منزل مانده به آخر طبقه 3 به کد پستی 761877XXXX می باشد. ش 960223XXXX82510 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/06/1394 1 ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای مرتضی صمدانی بخش به کد ملی 299256XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه احمدی شاهدانی به کد ملی 299199XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضای هییت مدیره به شرح ذیل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای مجتبی صمدانی بخش به کد ملی 299253XXXX آقای محسن اسلامی علی ابادی به کد ملی 309153XXXX خانم اقدس شفیعی بافتی به کد ملی 312033XXXX 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار واقعه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940711XXXX19962 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/06/1394 الف) سمت اعضای هییت مدیره: آقای مجتبی صمدانی بخش به کد ملی 299253XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای محسن اسلامی علی ابادی به کد ملی 309153XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم اقدس شفیعی بافتی به کد ملی 312033XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی آقای مجتبی صمدانی بخش به کد ملی 299253XXXX به سمت مدیرعامل ب) کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق اداری و عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش 940711XXXX41396 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/06/1394 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس بلوار حمزه ـ خ شقایق ـ شرقی 2 ـ ساختمان 4 ـ سمت راست کد پستی: 761868XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 940711XXXX12884 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه هییت مدیره و مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ 25/7/91 1 ـ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است. 2 ـ قرایت گزارش هییت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال 90 3 ـ افلاطون حمزه جواران کد ملی 583959XXXX و حسین ایرانمنش کد ملی 299349XXXX بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 4 ـ مجتبی صمدانی بخش کد ملی 299253XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و سید معین واعظی نژاد کد ملی 299394XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و مصطفی محمودی نژاد گروین کد ملی 299289XXXX بسمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. 5 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 ـ آدرس شرکت به شهرک شهید باهنر خ بحر العلوم کوچه بحرالعلوم 21 سمت چپ ساختمان آخر منتقل گردید. مسیول ثبت شرکت های ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخه: 2/12/89 1 نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است. 2 قرایت گزارش هییت مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه سال 89 3 آقای مرتضی صمدانی بخش و خانم صدیقه احمدی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 4 روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 بر طبق مصوبات هییت مدیره آقای مجتبی صمدانی بخش به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و آقای امیر صانعی فر به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین صمدانی بخش به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ضمنا محل شرکت به شهرک حسن آباد (لاله) قطعه 44 تغییر یافت. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/04/21:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخه: 2/12/89 1 نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است. 2 قرایت گزارش هییت مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه سال 89 3 آقای مرتضی صمدانی بخش و خانم صدیقه احمدی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 4 روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 بر طبق مصوبات هییت مدیره آقای مجتبی صمدانی بخش به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و آقای امیر صانعی فر به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین صمدانی بخش به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ضمنا محل شرکت به شهرک حسن آباد (لاله) قطعه 44 تغییر یافت. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 15/7/88 مرکز اصلی به بلوار معلم نبش معلم 12 مجتمع تجاری اداری بیوت طبقه سوم واحد سوم منتقل گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 20/10/87 1 ـ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است. 2 ـ آقایان مرتضی صمدانی بخش و صدیقه احمدی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 4 ـ روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 ـ بر طبق مصوبات هییت مدیره آقایان مجتبی صمدانی بخش بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای حسین صمدانی بخش بسمت نایب رییس هییت مدیره و محمود بشارتی بسمت عضو اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ آدرس مرکزی شرکت در کرمان به شهرک باهنر ـ خ بحرالعلوم ـ روبروی سازمان نظام مهندسی نبش کوچه بحرالعلوم 13 منتقل گردید. ثبت شرکتهای ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هییت مدیره مورخه 10/11/1386 1 ـ آقایان مرتضی صمدانی بخش و خانم صدیقه احمدی شاهدانی بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 ـ بر طبق مصوبات هییت مدیره آقایان مجتبی صمدانی بخش بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره و سیدحمید شکیبی بسمت رییس هییت مدیره و حسین صمدانی بخش بسمت نایب رییس هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 4 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 5 ـ آدرس شرکت بلوار بوعلی، بوعلی پنج کوچه دوم سمت چپ منزل پنجم سمت راست منتقل گردیده است. مسیول ثبت شرکت های ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی، عادی و هییت مدیره مورخه 1/11/84 : 1 - نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است. 2 - آقای مرتضی صمدانی بخش و خانم صدیقه احمدی شاهدانی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. 3 - بر طبق مصوبات هییت مدیره آقایان مجتبی صمدانی بخش به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و سید حمید شکیبی به سمت رییس هییت مدیره و حسین صمدانی بخش به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. 4 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. سرپرست ثبت اسناد و املاک شهرستان کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/11/11:

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده عادی و هییت مدیره مورخه 2/11/83 : 1 - نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است. 2 - قرایت گزارش هییت مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه سال 82/3 - آقای مرتضی صمدانی بخش و خانم صدیقه احمدی شاهدانی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 4 - روزنامه محلی حدیث جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 - بر طبق مصوبات هییت مدیره آقایان مجتبی صمدانی بخش به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و سعید مرتضی زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و حسین صمدانی بخش به سمت عضو اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و نیز نامه های عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. 7 - محل شرکت به شهرک باهنر مجتمع مس سرچشمه بلوک 4 طبقه همکف سمت راست منتقل گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی