اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12170

شناسه ملی: 10200179909

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ناصر وحید آذری به کد ملی 138012XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره نادر وحید آذری به کد ملی 137939XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره حسین وحید آذری به کد ملی 137396XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا ناصر وحید آذر و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950215XXXX60404 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/15:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 25/6/92 که در تاریخ 8/8/92 به این اداره واصل گردیده: آقایان ناصر وحید آذری کد ملی 138012XXXX و کدپستی 517384563 و نادر وحید آذری کد ملی 137939XXXX و کدپستی 517384XXXX و حسین وحید آذری کد ملی 137396XXXX و کدپستی 517384XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال و خانم لیلا بی نیاز کد ملی 137218XXXX و کدپستی 517384XXXX و آقای مرتضی میکاییلی کد ملی 138009XXXX و کدپستی 517384XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی 92 انتخاب و روزنامه عصر آزادی برای درج آگهی های شرکت تعیین سپس ناصر وحید آذری به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و نادر وحید آذری به سمت نایب رییس هییت مدیره و حسین وحید آذری به سمت عضو هییت مدیره انتخاب و امضا کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضای آقای ناصر وحید آذری و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 001010XXXX116395XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکت های تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/07/06:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 16/6/90 که در تاریخ 26/6/90 به این اداره واصل گردیده: آقای ناصر وحید آذری به کد ملی 138012XXXX و کدپستی 517384XXXX و آقای نادر وحید آذری به کد ملی 137939XXXX و کدپستی 517384XXXX و آقای حسین وحید آذری به کد ملی 103739XXXX6 و کدپستی 517384XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره بمدت دو سال از تاریخ صورت جلسه انتخاب و خانم لیلا بی نیاز به کد ملی 137218XXXX و کدپستی 516678XXXX آقای مرتضی میکاییلی به کد ملی 138009XXXX و کدپستی 516963XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه عصر آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس ماده 51 اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: ماده 51 سال مالی: سال مالی شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد و سپس آقای ناصر وحید آذری به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و آقای نادر وحید آذری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین وحید آذری به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال از تاریخ صورت جلسه انتخاب و امضا کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک سفته برات قراردادها با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجامععمومی عادی فوقالعاده و عادی به طور فوقالعاده و هیاتمدیره مورخ 20/6/88 شرکت برج بلور آذر (سهامیخاص) ثبت شده به شماره 12170 به شناسهملی 102001XXXX9 ماده پنجاه و یک اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: (سال مالی شرکت روز اول مهر هر سال آغاز میشود و روز آخر شهریور سال بعد به پایان میرسد) و آقایان ناصر و نادر و حسین هر سه شهرتا وحیدآذری بعنوان اعضای اصلی هیاتمدیره به مدت دو سال و خانم لیلا بی نیاز و آقای مرتضی میکائیلی به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علیالبدل به مدت یکسال انتخاب و روزنامه عصر آزادی جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین، سپس آقای ناصر وحیدآذری بسمت رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل و آقای نادر وحیدآذری بسمت نایبرئیس هیاتمدیره و آقای حسین وحیدآذری بسمت عضو هیاتمدیره انتخاب و امضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی