اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 303977

شناسه ملی: 10103412076

تاریخ ثبت: 1386/06/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: شهر تهران خ ولیعصر خ فتحی شقاقی

کد پستی: 1433634431

تاریخ تاسیس: 1386/06/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/11/08:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/06/05:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 10/4/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 13 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 آقای امیرحسین طاهریان به شماره ملی 005074XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم بهاره یعقوبی به شماره ملی 241098XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 10/4/93 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اکبر شیرمحمدلو به شماره ملی 004365XXXX و خانم حدیثه اصغرزاده به شماره ملی 007530XXXX و آقای طاهر اصغرزاده به شماره ملی 008099XXXX تا تاریخ 10/4/93/3 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اکبر شیرمحمدلو به شماره ملی 004365XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم حدیثه اصغرزاده به شماره ملی 007530XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای طاهر اصغرزاده به شماره ملی 008099XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای طاهر اصغرزاده به شماره ملی 008099XXXX به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 9/5/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 1/9/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 1/9/92 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای طاهر اصغرزاده به شماره ملی 008099XXXX و خانم حدیثه اصغرزاده به شماره ملی 007530XXXX تا تاریخ 1/9/92 . 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای طاهر اصغرزاده به شماره ملی 008099XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم حدیثه اصغرزاده به شماره ملی 007530XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی اکبر شیرمحمدلو به شماره ملی 004365XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ 1/9/92 . 3 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقوداسلامی با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 24/11/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 06/07/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 13 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 06/07/1391 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای طاهر اصغرزاده و آقای احمد آقاجانی تا تاریخ 06/07/1391 . 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای طاهر اصغرزاده به سمت رییس هییت مدیره و آقای احمد آقاجانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد آقاجانی به سمت مدیرعامل. 4 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقوداسلامی با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 26/07/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/06/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 14/5/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای علی اکبر شیرمحمدلو به عنوان بازرس اصلی، خانم بهاره یعقوبی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 14/5/1391 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای طاهر اصغرزاده و آقای محمود آقاجانی و آقای احمد آقاجانی تا تاریخ 14/5/1391 3 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای طاهر اصغرزاده به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمود آقاجانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد آقاجانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمد آقاجانی به سمت مدیر عامل . 4 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ولیعصر خ فتحی شقاقی پ 3 ک پ 143363XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 5 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 7/6/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/11/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای میلاد حسن نیا کلاگر به سمت عضو هییت مدیره و آقای نادعلی حسن نیا کلاگر به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین طاهری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای میلاد حسن نیا کلاگر به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رییس هییت مدیره ویکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 30/01/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 23/11/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/500/2 ریال به مبلغ 000/000/000/15 ریال منقسم به یکصد سهم بی نام، به ارزش هر سهم 000/000/150 ریال که تماما از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 23/11/1389 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نادعلی حسن نیا کلاگر و آقای میلاد حسن نیاکلاگر و آقای حسین طاهری تا تاریخ 23/11/1389 . در تاریخ 30/01/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/02/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/12/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 تعداد 100 سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/500/2 ریال منقسم به 100 سهم 000/000/25 ریالی که تعداد 100 سهم آن بی نام می باشد. در تاریخ 03/02/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/11/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. 2 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/500/2 ریال منقسم به 100 سهم بانام، به ارزش هر سهم 000/000/25 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 30/11/1386 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 5/6/1386 تحت شماره 303977 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 5/6/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید خرید و فروش واردات و صادرات انواع کاغذ و مقوا و محصولات کاغذی و بسته بندی و مواد اولیه مرتبط با آنها اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات سراسر کشور. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهرستان تهران خیابان آفریقا ـ خیابان آرش غربی ـ پ 15 واحد 16 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به 100 سهم 000/100 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 469/2000/34 مورخ 30/5/1386 نزد بانک تجارت شعبه آفریقا ظفر پرداخت گریده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای نادعلی حسن نیا کلاگر به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای پرویز گنجیان به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای میلاد حسن نیاکلاگر به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای میلاد حسن نیاکلاگر به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 1 ـ آقا زایا زارعی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 2 ـ خانم شهرزاد تیموری به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی