اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/05/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/05/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/05/14:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/05/14:

خلاصه اساسنامه و شرکت نامه شرکت فوق که بموجب تاییدیه شماره 923/4/82 – 8/5/82 اداره تعاون شهرستان سبزوار درتاریخ 14/5/1382 تحت شماره 1281 دراین اداره به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: تامین و اداره واحد تولیدی در زمینه تولید کابل کنترل موتور سیکلت طبق ماده سه اساسنامه. 2 - مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: سبزوار _ شهرک صنعتی خاوران 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 10500000 ریال که تماماً نقدی است و به 21 سهم 500000 ریالی با نام منقسم گردیده و مبلغ 3500000 آن نقداً بموجب گواهی مورخ 5/5/82 صندوق تعاون شعبه سبزوار بحساب جاری شماره 1/449 شرکت واریز شده است و مابقی در تعهد اعضا میباشد. 5 - اولین مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: آقای محمد میری به سمت رییس و خانم فاطمه شهرآینی به سمت نایب رییس و خانم خدیجه استاجی به سمت منشی هییت مدیره و خانم کبری شمس آبادی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیده اند. آقای جعفر نداف به سمت مدیر عامل انتخاب شده است .کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و درغیاب ایشان با امضای نایب رییس و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. 6 - حدود اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 7 - بازرسان شرکت: آقای غلامرضا مظفر آبادی و خانم فرشته مظفر آبادی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شده اند. رییس ثبت اسناد سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی