اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12511

شناسه ملی: 10260335371

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

آدرس: در اصفهان به اتوبان ذوب آهن بلوار شفق کوی شقایق فرعی 3

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/02/1399 پرویز باقری به کد ملی 216004XXXX به سمت مدیر عامل ، سهراب سیاه پوش راکی به کد ملی 555881XXXX به سمت رییس هییت مدیره، دلسا دواشی جمالویی به کد ملی 108011XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رییس هییت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 990209XXXX59837 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 02/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرویز باقری به کد ملی 216004XXXX ، سهراب سیاه پوش راکی به کد ملی 555881XXXX و دلسا دواشی جمالویی به کد ملی 108011XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. فرح ناز خورشیدی به کد ملی 555887XXXX و علی عسگر زمانی بختیاروند به کد ملی 462025XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 990209XXXX21922 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/11/1398 پرویز باقری کد ملی 216004XXXX به سمت مدیر عامل ، سهراب سیاه پوش راکی کد ملی 555881XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مریم رشیدی کد ملی 108040XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رییس هییت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 981213XXXX07209 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرویز باقری کد ملی 216004XXXX و سهراب سیاه پوش راکی کد ملی 555881XXXX و مریم رشیدی کد ملی 108040XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. فرح ناز خورشیدی به کد ملی 555887XXXX و علی عسگر زمانی بختیاروند به کد ملی 462025XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 981213XXXX76453 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ علی عسگر زمانی بختیاروند به کد ملی 462025XXXX ، سهراب سیاه پوش راکی به کد ملی 555881XXXX و فرح ناز خورشیدی به کد ملی 555887XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ امیرقلی دادور به کد ملی 555977XXXX و سعید رحیمی خشویی به کد ملی 620988XXXX بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 970725XXXX57792 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/05/1397 علی عسگر زمانی بختیاروند به کد ملی 462025XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره، سهراب سیاه پوش راکی به کد ملی 555881XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل، فرح ناز خورشیدی به کد ملی 555887XXXX بسمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 970725XXXX75650 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/08/1396 صالح مهدی به کد ملی 109120XXXX و سهراب سیاه پوش راکی به کد ملی 555881XXXX و شاهو عباسیان به کد ملی 373299XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علی عسگر زمانی بختیاروند به کد ملی 462025XXXX و سعید رحیمی خشویی به کد ملی 620988XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960902XXXX35871 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/08/1396 صالح مهدی به کد ملی 109120XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و سهراب سیاه پوش راکی به کد ملی 555881XXXX به سمت رییس هییت مدیره و شاهو عباسیان به کد ملی 373299XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رییس هییت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر می باشد.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ش 960902XXXX31218 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/7/1394 آقای سهراب سیاهپوش راکی به کد ملی 555881XXXX ، آقای شاهو عباسیان به کد ملی 373299XXXX و آقای صالح مهدی به کد ملی 109120XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ خانم فرزانه شجاعی برجویی به کد ملی 462213XXXX و آقای علی عسگر زمانی بختیاروند به کد ملی 462025XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940914XXXX31136 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/07/1394 آقای سهراب سیاه پوش راکی به عنوان رییس هییت مدیره، آقای صالح مهدی به عنوان مدیرعامل و آقای شاهو عباسیان به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 940914XXXX81294 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابرصورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره و فوق العاده مورخ 21/4/88 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. 1 ـ آقایان ابراهیم شیروانی و سهراب سیاهپوش راکی و حسن موسوی بسمت اعضا اصلی هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 ـ هییت مدیره از بین خود آقای سهراب سیاهپوش راکی رابس رییس هییت مدیره، آقای حسن موسوی را بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم شیروانی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رییس هییت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 ـ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به اتوبان ذوب آهن ـ بلوار شفق ـ کوی شقایق ـ فرعی 3 ـ پلاک 119 انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد؛ امضا ذیل ثبت در تاریخ 6/5/88 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتهاوموسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 27/3/1385 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 . آقایان سهراب سیاه بوش راکی ـ یونس شجاعی برجویی و خانم فرزانه شجاعی برجویی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال و اقای غلامعلی بلوند قنبری و خانم فرحناز خورشیدی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2 . هییت مدیره از بین خود خانم فرزانه شجاعی برجویی را به سمت رییس هییت مدیره آقای یونس شجاعی برجویی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سهراب سیاه بوش راکی را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 3 . روزنامه اولیا اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. 4 . ماده 37 اساسنامه بشرح زیر اصلاح شد ماده 37 اصلاحی : کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ـ قراردادهای تعهد آور و ازتفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضای افرادی خواهد بود که هییت مدیره تعیین می نماید. به موضوع شرکت ماده 2 اساسنامه عبارات انجام عملیات در رشته های ساختمان ـ اب ـ راه و ترابری ـ تاسیسات و تجهیزات صنعت و معدن اضافه گردید . 5 - سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون به پنج میلیون ریال از طریق واریز نقدی و صدور سهام جدید افزایش یافت و بها سهام خریداری شده و سهام تعهدی شرکت برابر گواهی شماره 843 1/4/85 بانک ملی شعبه زرین شهر پرداخت گردیده و ماده 5 اساسنامه بدین نحو اصلاح می گردد. ماده 5 اصلاحی : سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیون نقدی است که به پانصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی منقسم گردیده و تماماً پرداخت شده است. رییس ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 23/12/83 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 - خانم فرزانه شجاعی برجویی، آقایان سهراب سیاهپوش راکی و اشکان فروتن برنجگانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقای غلامعلی بلوند قنبری و خانم فرحناز خورشیدی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود خانم فرزانه شجاعی برجویی را بسمت رییس آقای سهراب سیاهپوش راکی را بسمت مدیرعامل آقای اشکان فروتن برنجگانی را بسمت نایب رییس شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 - روزنامه اولیا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی