اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3843

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/03/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/03/22

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 19/9/88 شرکت منضم به نامه وارده شماره 43160 ـ 25/9/88 این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای نوروز آق آتابای به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه آق آتابای به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 3 ـ آقای محمد طاهری اینچه برون به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمید طاهری اینچه برون به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم طاهری اینچه برون به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقایان رجب محمد طاهری اینچه برون و حاجی محمد طاهری اینچه برون به سمت اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات و اوراق و نامه های عادی با امضا منفرد هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت اسناد و املاک گنبدکاوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده (نقل و انتقال سهام) و مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 5/3/86 شرکت منضم به نامه وارده شماره 10262 ـ 6/3/86 این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای منصور ایمری بسمت بازرس اصلی و آقای حمزه آق آتابای بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 2 ـ هفته نامه همزیستی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 3 ـ آقای محمد طاهری اینچه برون بسمت رییس هییت مدیره و آقای حمید طاهری اینچه برون بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم طاهری اینچه برون بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقایان رجب محمد طاهری اینچه برون و حاجی محمد طاهری اینچه برون بسمت اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات و اوراق و نامه های عادی با امضا منفرد هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گنبدکاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت امید گنبد کاووس ( سهامی خاص) که در تاریخ 22/3/85 تحت شماره 3843 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 22/3/85 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار همزیستی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تکثیر و پرورش انواع مرغ گوشتی، جوجه ودان و دارو و همچنین تاسیس کشتارگاه صنعتی و صادرات و واردات اقلام مورد نیاز موضوع شرکت و اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات و کلیه اموری که مرتبط با امور موضوع شرکت باشد. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. 3 - مرکز اصلی شرکت: استان گلستان- شهرستان گنبد کاوس- کیلومتر 18 جاده گنبد به اینچه برون محل مرغداری 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که طی گواهی شماره 51/31370/78 مورخه 19/2/85 بانک تجارت شعبه سه راه فرودگاه گنبد پرداخت گردیده است. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای محمد طاهری اینچه برون به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمید طاهری اینچه برون به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رجب محمد طاهری اینچه برون و اسداله خرمالی به سمت اعضا هییت مدیره و آقای ابراهیم طاهری اینچه برون به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی ازقبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار و اوراق و نامه های عادی با امضا منفرد هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - اختیارات مدیر عامل : مطابق مفاد اساسنامه و مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای منصور ایمری به سمت بازرس اصلی و آقای حمزه آق آتابای به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گنبد کاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی