اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6507

شناسه ملی: 10660069530

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/01/17:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/12/88 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید. الف افراد زیر به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان سید احسان جاسمی، سید اقبال جاسمی و سید تراب جاسمی. ب آقایان عزیزاله مومن زحمتکش و منصور اقبالی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب گردید. د طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 26/12/88 سید احسان جاسمی به سمت مدیر عامل و سید اقبال جاسمی به سمت رییس هییت مدیره و سید تراب جاسمی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری به امضای منفرد مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هر کدام به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتها

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/10/88 و فوق العاده مورخ 22/10/88 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف ـ افراد ذیل به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقایان سیداقبال جاسمی و سیدتراب جاسمی و فاطمه جاسمی ب ـ منصور اقبالی و عزیز زحمت کش بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ج ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی انتخاب گردید. د ـ آدرس شرکت به کرمانشاه ـ بلوار شهید بهشتی ـ کوی کارکنان نفت ـ خیابان پنجم جنب نانوایی سنگکی تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح میگردد. هـ ـ طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 21/10/88 آقایان سیداقبال جاسمی بسمت مدیرعامل، سیدتراب جاسمی بسمت رییس هییت مدیره و خانم فاطمه جاسمی بسمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری و سایر نامه ها به امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی