اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 157

شناسه ملی: 10480012436

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بیژن ذوالفقاری وخانم سپیده سادات زرگر وخانم فایزه سالاریان به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. آقای محمد رضا رنجبر کلیمی به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس رنجبر به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی 1398 انتخاب گردیدند ش 990117XXXX36912 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/12/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم سپیده سادات زرگر به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم فایزه سالاریان به عنوان رییس هییت مدیره و آقای بیژن ذوالفقاری به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین که با امضای این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند. 2 مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی و قراردادها و همچنین سایر مکاتبات عادی و جاری با امضای انفرادی مدیر عامل و در غیاب او رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش 990117XXXX15101 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس رنجبر به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم فایزه سالاریان به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم سیده سمیه زرگر به عنوان عضو اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین شدند. مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی و قراردادها و همچنین سایر مکاتبات عادی و جاری با امضای انفرادی مدیرعامل و در غیاب او نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش 970331XXXX98408 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فایزه سالاریان و آقای عباس رنجبر و خانم سیده سمیه زرگر به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. آقای محمد رضا رنجبر کلیمی به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین مداح به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی 1396 انتخاب گردیدند. ش 970310XXXX26836 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: اصلاح اساسنامه 1 ـ مجمع عمومی به اتفاق آرا تصویب نمود که تعداد اعضای هییت مدیره از 5 نفر به 3 نفر تقلیل داده شود و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید. 2 ـ مجمع عمومی به اتفاق آرا تصویب نمود که (جمع آوری زباله در سطح شهر و اماکن عمومی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم طبق قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران) علاوه بر موضوعات قبلی به موضوع شرکت اضافه گردید وماده مربوطه در اساسنامه بشرح مزبور اصلاح گردید. ش 970205XXXX33315 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم سپیده زرگر به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و آقای سید رضا زرگر به عنوان رییس هییت مدیره و خانم فایزه سالاریان به عنوان عضو و منشی هییت مدیره و آقای بیژن ذوالفقاری به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و آقای کمال قصاب به عنوان عضو اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی و قراردادها با امضای انفرادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد و سایر مکاتبات را مدیرعامل و در غیاب او رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت امضا خواهد نمود. ش 941215XXXX42614 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید سمنان شهرک گلستان خیابان رجا میدان فتح المبین شکوفه اول پلاک 4 تغییریافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ش 941215XXXX15320 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سید رضا زرگربه شماره ملی 456931XXXX و خانم سپیده السادات زرگر به شماره ملی 456993XXXX وآقای کمال قصاب به شماره ملی 456942XXXX و خانم فایزه سالاریان به شماره ملی 456990XXXX وآقای بیژن ذوالفقاری به شماره ملی 456944XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای عباس رنجبر به شماره ملی 456943XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا رنجبر کلیمی به شماره ملی 456939XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی 1394 انتخاب گردیدند. ش 941215XXXX39293 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 21/4/88 که در تاریخ 5/5/88 واصل گردید: 1 ـ با توجه به خروج خانم ساره خاتون درخشانپور خانم مریم احمدی به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد و بقیه سمتها و دارندگان حق امضا کماکان به قوت خود باقی ماندند. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 21/4/88 که در تاریخ 5/5/88 واصل گردید. 1 با توجه به خروج خانم ساره خاتون درخشانپور خانم مریم احمدی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد و بقیه سمتها و دارندگان حق امضا کماکان به قوت خود باقی ماندند. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 5/6/84 و 6/6/84 که درتاریخ 8/6/84 واصل گردید آقای رضا زرگر به عنوان رییس و خانم آرزو طحان به عنوان نایب رییس و خانم سارا در خشان پور به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای ایرج طاهری آهنگر کلایی و آقای کمال قصاب و آقای بیژن ذوالفقاری و خانم مرضیه سالاریان به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و بانکی با امضای انفرادی آقای زرگر رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و سایر اوراق و مکاتبات جاری را مدیر عامل ودر غیاب مدیر عامل رییس هییت مدیره همراه بامهر شرکت امضا خواهند نمود سرپرست ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی