اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/06/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/06/21

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت مزبور در تاریخ 21/6/86 به شماره 7348 در این اداره به ثبت رسیده اینک خلاصه شرکتنامه و اساسنامه و تقاضانامه آن جهت اطلاع عموم به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور درج می گردد: 1 - موضوع شرکت: تهیه زمین با کاربری مسکونی از منابع مختلف و احداث واحد مسکونی جهت اعضای تعاونی، مشارکت با دیگر تعاونی های عمرانی و مسکن در تهیه زمین و احداث واحد مسکونی برای اعضای تعاونی، تهیه واحدهای مسکونی آماده و یا نیمه تمام و تکمیل و توزیع آن بین اعضای تعاونی 2 - مرکز شرکت: همدان، خیابان بوعلی، سازمان امور اقتصادی و دارایی همدان 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت پنج سال 4 - سرمایه شرکت: مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون ریال که به هفتاد و پنج سهم سه میلیون ریالی منقسم گردیده مبلغ فوق نقداً پرداخت گردیده است. 5 - مدیران و دارندگان حق امضای مجاز: آقای فتح اله صالحی خواه رییس هییت مدیره و آقای فرهاد کرم نایب رییس هییت مدیره، آقای حمید هوشیاره مدیر عامل تعاونی و منشی هییت مدیره هر سه عضو اصلی هییت مدیره و آقای سید محمد ابوالقاسمی عضو علی البدل هییت مدیره همگی برای مدت سه سال و مدیر عامل برای مدت دو سال تعیین شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با مدیر عامل و امضای رییس و در غیاب رییس، نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت تعاونی معتبر است و سایر اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره رییس یا نایب رییس و مهر شرکت تعاونی معتبر می باشد. 6 - بازرسان شرکت: آقای محمد جواد حق طلب بازرس اصلی و آقای جواد نایینی بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 7 - حدود و اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه است. سرپرست ثبت اسناد و املاک همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی