اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1389

شناسه ملی: 14004405081

تاریخ ثبت: 1393/06/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/06/30

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود مرشدی به شماره ملی 619924XXXX و آقای محمد علی صادقی ابوزید آبادی به شماره ملی 126243XXXX و آقای مرتضی رشیدی به شماره ملی 126064XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. آقای سید جواد عصیری بیدگلی به شماره ملی 619924XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای حسین ناظمی بیدگلی به شماره ملی 619971XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. تراز مالی سال 94 الی 96 به تصویب رسید.روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 971128XXXX47774 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود مرشدی به شماره ملی 619924XXXX به سمت مدیرعامل و آقای محمد علی صادقی ابوزید آبادی به شماره ملی 126243XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مرتضی رشیدی به شماره ملی 126064XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق اداری و عادی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971128XXXX91845 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سالهای مالی 93 به تصویب رسید. اعضای هییت مدیره عبارتند از آقایان محمود مرشدی به شماره ملی 619924XXXX و آقای محمد علی صادقی ابوزید آبادی به شماره ملی 126243XXXX و آقای مرتضی رشیدی به شماره ملی 126064XXXX که برای مدت دو سال انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. آقای سید جواد عصیری بیدگلی به شماره ملی 619924XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای حسین ناظمی بیدگلی به شماره ملی 619971XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 951105XXXX59515 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی صادقی ابوزیدآبادی به شماره ملی 126243XXXX به سمت(رییس هییت مدیره) و آقای مرتضی رشیدی به شماره ملی 126064XXXX به سمت (نایب رییس هییت مدیره) و آقای محمود مرشدی بیدگلی به شماره ملی 619924XXXX به سمت (مدیرعامل) برای مدت دوسال انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق اداری و عادی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951105XXXX11864 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/30:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت برج بتن آران و بیدگل سهامی خاص در تاریخ 30/6/93 شماره ثبت 1389 شناسه ملی 140044XXXX1 در این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام خدمات مشاوره ای و پیمانکاری، طراحی، مطالعات و اجرای طرحهای راه سازی شامل راه های شهری، روستای، انجام کلیه امور ساختمانی راهسازی، نهرکشی، زهکشی، جدول کشی و انجام کلیه عملیات آپارتمان سازی، پل سازی، تونل سازی، محوطه سازی، نقشه کشی، نقشه برداری ایجاد و راه اندازی کلیه پروژه های صنعتی، فنی، جوشکاری، برشکاری، تراشکاری، لوله کشی خطوط، رنگ آمیزی، سندبلاست، ایزوگام، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در فرایدات و مناقصات دولتی و خصوصی مرتبط با موضوع شرکت، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین مرتبط با موضوع شرکت و خرید و فروش آن، خرید و فروش، تولید بتن و مصالح ساختمانی، ضایعات ساختمانی، اجرای اسکلت، سقف، طراحی و نظارت و اجرا سازه های بتنی فلزی و آجری و فن آوری نوین ساختمان سازی از قبیل ICF عرشه فولادی روفیکس و کامپوزیت 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: آران و بیدگل، خیابان امام زاده قاسم، کوچه میثاق 16 کدپستی 11111 ـ 87417 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به یکهزار سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ ده میلیون ریال آن طی گواهی شماره 1009/93 مورخه 18/5/93 بانک صادرات آران و بیدگل کد 482 پرداخت شده است و مبلغ تعهدی ندارد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: محمد علی صادقی ابوزید آبادی فرزند لطفعلی بشماره شناسنامه 65 متولد 2/10/1334 با کد ملی 126243XXXX عضو و بسمت رییس هییت مدیره و محمدرضا نجات خواه فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 488 متولد 25/7/1346 با کد ملی 126229XXXX عضو و بسمت نایب رییس هییت مدیره و محمود مرشدی فرزند حسین بشماره شناسنامه 8092 متولد 1/6/1352 با کد ملی 619924XXXX عضو و بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل، برابر قانون تجارت و مفاد اساسنامه. 8 ـ بازرسان اصلی و علی البدل بترتیب: سید جواد عصیری بیدگلی فرزند سید تقی دارای شماره شناسنامه 8210 متولد 15/12/1352 با کد ملی 619924XXXX صادره از آران و بیدگل به عنوان بازرس اصلی و حسین ناظمی بیدگلی فرزند مرتضی دارای شماره شناسنامه 323 متولد 1360 کد ملی 619971XXXX صادره از آران و بیدگل به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 104720XXXX110036XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی