اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 5163

شناسه ملی: 10480119044

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/12/25:

900,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ 25/12/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 ـ آقای امین انصاری از عضویت هییت مدیره خارج گردید در نتیجه اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای مصطفی بوجاری صفت به عنوان عضو علی البدل و آقای سعید معماریان و آقای علی یحیایی و آقای محسن جدی مند تا تاریخ 09/02/1393 2 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1388 بتصویب رسید 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن جدی مند بسمت رییس هییت مدیره و آقای سعید معماریان بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی یحیایی بسمت منشی هییت مدیره و آقای مصطفی بوجاری صفت بسمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای علی یحیایی بسمت مدیرعامل تا تاریخ 09/02/1392 4 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضا ثابت مدیرعامل علی یحیایی به اتفاق رییس هییت مدیره محسن جدی مند و در غیاب ایشان نایب رییس هییت مدیره سعید معماریان و مهر تعاونی معتبر است اوراق عادی و نامه های اداری با امضا علی یحیایی مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر است 5 ـ در اجرای ماده 192 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 900000000 ریال بمبلغ 576000000 ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوط در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ 576000000 ریال منقسم به یکصد و نود دو سهم با نام به ارزش هر سهم 3000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید در تاریخ 16/03/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/2/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امین انصاری به سمت رییس هییت مدیره و آقای محسن جدی مند به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی یحیایی به سمت منشی هییت مدیره و آقای مصطفی بوجاری صفت به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای علی یحیایی به سمت مدیر عامل 2 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات و اوراق بهادار با امضای متغیر یک یادو نفر از اعضا هییت مدیره باذکر سمت امین انصاری (رییس) و محسن جدی مند (نایب رییس) و امضا ثابت علی یحیایی مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای علی یحیایی مدیر عامل ومهر شرکت معتبر است. در تاریخ 16/3/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری ثبت ومورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/09/22:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 6/3/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای رمضانعلی وفایی نژاد از عضو هییت مدیره خارج گردید در نتیجه اعضای هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای محسن جدی مند، آقای ابوالقاسم کریمی و آقای امین انصاری تا تاریخ 9/2/1389/2 سمت اعضای هییت مدیر بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امین انصاری به سمت رییس هییت مدیره، آقای محسن جدی مند به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای ابوالقاسم کریمی به سمت منشی هییت مدیره، آقای علی یحیایی (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ 9/2/1389/3 کلیه قراردادها، اسناد رسمی، تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات اوراق بهادار بامضای متغیر یک یا دو نفر از اعضای هییت مدیره با ذکر سمت امین انصاری (رییس) و محسن جدی مند (نایب رییس) و امضای ثابت علی یحیایی مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه های اداری بامضای علی یحیایی مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 18/8/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی