اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2212

شناسه ملی: 10861244234

تاریخ ثبت: 1387/12/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/12/11

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/06:

باستناد صورت جلسه های مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 19/6/1393 شرکت با حضور کلیه اعضا در محل شرکت پس از تاییده شماره 8095 مورخ 23/6/1393 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی نوشهر تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ نسبت به انتخاب سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل هییت مدیره رای گیری بعمل آمد که در نتیجه: آقایان مسعود جعفری ـ حسین جعفری و خانم زهرا جعفری به عنوان اعضا اصلی و آقای شهرام جعفری به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند که آقای مسعود جعفری به عنوان رییس ـ حسین جعفری به عنوان نایب رییس و خانم زعرا جعفری به عنوان منشی هییت مدیره برای مدت سه سال و حسین جعفری به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات و اوراق بهادار به امضا مسعود جعفری (رییس) به اتفاق حسین جعفری (نایب رییس و مدیرعامل) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها به امضا حسین جعفری (نایب رییس و مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 ـ خانمها رخساره ترک و دل آرام مالامیری به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. / . ش 801580XXXX112931XXXX رییس اداره ثبت اسناد نوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساس نامه و شرکتنامه شرکت مذکور به شماره ثبت 2212 مورخ 11/12/87 که در دفاتر ثبت شرکت های داخلی این اداره بثبت رسیده است جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 موضوع شرکت: خدمات امور مشترکین تلفن و خدمات پستی (قبوض آب، برق، تلفن، گاز) و سایر فعالیت های مرتبط با اهداف شرکت با استفاده از سرمایه، تخصص و با تجربه و یا نیروی کار اعضا. 2 مرکز اصلی شرکت: نوشهر، کجور، جنب مدرسه وحدت، طبقه همکف، جنب مکانیکی جعفری کدپستی 14155 46571 3 سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و ده هزار ریال که تماماً آن بحساب جاری 4/1724 نزد صندوق تعاون شعبه نوشهر واریز گردیده است. 4 مدیران و دارندگان حق امضا: آقای مسعود جعفری کجور به عنوان رییس هییت مدیره، شهرام جعفری کجور به عنوان نایب رییس هییت مدیره، مسعود جعفری کجور به عنوان مدیر عامل بمدت دو سال انتخاب و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار باامضا آقای شهرام جعفری کجور (نایب رییس) در غیاب ایشان خانم زهرا جعفری کجور (منشی) باتفاق آقای مسعود جعفری کجور (رییس و مدیر عامل ) و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها باامضای آقای مسعود جعفری کجور و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 5 خانم رخساره ترک کجور به سمت بازرس اصلی و خانم دل آرام مالامیری کجور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت نوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی