اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/12/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/12/18

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت صنایع تبدیلی و تکمیلی نگین سبز گلدشت ( سهامی خاص) که در تاریخ 18/12/87 تحت شماره 2452 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 - نام و نوع شرکت: صنایع تبدیلی و تکمیلی نگین سبز گلدشت ( سهامی خاص) 2 - موضوع شرکت: صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی از قبیل سردخانه و نگهداری مواد غذایی و بسته بندی آن و سایر موضوعات مرتبط 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - مرکز اصلی شرکت: بروجرد شهرک اندیشه انتهای فاز دو ابتدای 81 هکتاری کوی امید 5 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی که مبلغ یک میلیون ریال آن نقدا نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی به حساب جاری 336238829 واریز گردیده است 6 - مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: حسین احمدی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و خانم ساره اکبری به سمت نایب رییس هییت مدیره و اسداله احمدی تاری به سمت منشی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - حسن بوستان افروز به سمت بازرس اصلی و بهزاد شاهوردی به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. مسیول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی