اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 464737

شناسه ملی: 14004603690

تاریخ ثبت: 1393/09/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: تهران خیابان انقلاب نرسیده به خیابان رامسر پلاک 543 طبقه دوم

کد پستی: 1581937714

تاریخ تاسیس: 1393/09/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/09/17:

60,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید کشاورز به شماره ملی 230111XXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه راهبرد مبین کوثر (سهامی خاص) ب شناسه ملی 103207XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره آقای مهدی فلاح به شماره ملی 001638XXXX به نمایندگی از طرف شرکت پاک آفرینان کوثر (سهامی خاص) شناسه ملی 103207XXXX4 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای کورش اقاعلی به شماره ملی 049356XXXX به نمایندگی از طرف شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش(سهامی خاص) ب شناسه ملی 109802XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره آقای مهدی میرزایی به شماره ملی 001226XXXX به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامههای عادی و اداری با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.. پ 970729XXXX06452 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید و سرمایه شرکت 60 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 6 . 000 . 000 سهم با نام 10 . 000 ریالی می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 960421XXXX45956 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای سعید کشاورز به شماره ملی 230111XXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه راهبرد مبین کوثر به شناسه ملی 103207XXXX0 به سمت رییس هییت مدیره آقای علی مایلی به شماره ملی 008421XXXX به نمایندگی از طرف شرکت پاک آفرینان کوثر به شناسه ملی 103207XXXX4 به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره آقای کورش اقاعلی به شماره ملی 049356XXXX به نمایندگی از طرف شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش به شناسه ملی 109802XXXX7 به سمت عضو هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960427XXXX47802 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش به شناسه ملی 109802XXXX7 شرکت پاک آفرینان کوثر به شناسه ملی 103207XXXX4 شرکت گروه راهبرد مبین کوثر به شناسه ملی 103207XXXX0 موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی 101001XXXX1 ، به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا رضایی به کد ملی 048043XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 960428XXXX01681 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/17:

تاسیس شرکت سهامی خاص دیبا توسعه هونام درتاریخ 17/09/1393 به شماره ثبت 464737 به شناسه ملی 140046XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: 1 ـ مشارکت درشرکتها وموسسات پولی واعتباری تولیدی،صنعتی وکشاورزی، تجاری، بازرگانی، خدماتی(داخل وخارج از کشور) اداره کارخانجات وواحدهای مرتبط باموضوع درکلیه شرکتها 2 ـ مشارکت درطرحهای عمرانی ازقبیل راهسازی، سدسازی، ساختمان سازی وپروژه های نفت وگاز، دریایی و پالایشگاهی و غیره 3 ـ اخذتسهیلات وضمانتنامه ازمنابع بانکی داخل وخارج واشخاص حقیقی وحقوقی 4 ـ خرید و فروش کالای تجاری مجاز وانجام امور واردات وصادرات مرتبط 5 ـ اخذ نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی وغیرایرانی داخل وخارج از کشور 6 ـ بررسی،مطالعه،تهیه طرح واجرا،توسعه وراه اندازی، اداره شرکتهاوواحدهای کشاورزی، صنعتی، تجاری، اداری، خدماتی، معدنی، مسکن و نمایشگاهی وامورمربوط به آن انجام کلیه فعالیت های فوق پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان انقلاب ـ نرسیده به خیابان رامسر ـ پلاک 543 ـ طبقه دوم کدپستی 158193XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 6XXXXXXXX00 ریال منقسم به 100 سهم 600000000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 21XXXXXXXX0 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 206/1029 مورخ 4/8/93 نزد بانک پارسیان شعبه لیزینگ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ابراهیم مومن زاده نایینی به سمت رییس هییت مدیره به ش م 124945XXXX و مهدی توپی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به ش م 664993XXXX و سید علیرضا عباس زاده آرانی به سمت نایب رییس هییت مدیره به ش م 008250XXXX به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردها عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر نامه های اداری وعادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبراست. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی اطهر به شماره ملی 101001XXXX1 به عنوان بازرس اصلی. آقای مسعود هادیان جزی به شماره ملی 511007XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ 930917XXXX58996 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی