اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 50403

شناسه ملی: 10260689037

تاریخ ثبت: 1392/05/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 8156893791

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/12/1396 مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان جی کوچه هفتم تیر بن بست چمن آرا پلاک 1 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1392/05/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/05/01:

1,200,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ جواد یوسفی به کد ملی 128425XXXX بسمت مدیرعامل و رضا حسینعلی زاده خراسانی به کد ملی 128795XXXX بسمت رییس هییت مدیره و علی حسینعلی زاده خراسانی به کد ملی 127137XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. هرمز محمدی اصفهانی به کد ملی 181701XXXX و محمد شیروانی به کد ملی 128393XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدندروزنامه کثیرالانتشارنسل فرداجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد ش 970805XXXX41713 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/12/1396 مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ جی ـ کوچه هفتم تیر ـ بن بست چمن آرا ـ پلاک 1 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 815689XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961228XXXX86751 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به مرکز اصلی شرکت به اصفهان ـ خیابان جابر انصاری ـ خیابان عارف ـ بن بست بهار ـ جنب ساختمان آبنوس کدپستی 819684XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 940721XXXX60747 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:جواد یوسفی به کد ملی 128425XXXX علی حسینعلی زاده خراسانی فرزند احمد به کد ملی 127137XXXX رضا حسینعلی زاده خراسانی به کد ملی 128795XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال و هرمز محمدی اصفهانی به کد ملی 181701XXXX ومحمد شیروانی به کد ملی 128393XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940721XXXX38895 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/28:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 کلیه سرمایه تعهدی شرکت بمبلغ 000/200 ریال طی گواهی شماره 195/899 مورخ 20/6/92 بانک رفاه شعبه دولت آباد توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 28/7/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 101500XXXX114629XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/06:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان، به آدرس شهر اصفهان، خیابان خیام، کوچه شهید کوهنجانی، بن بست شادی، ساختمان کاظمی، طبقه اول، کدپستی 818569XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 6/6/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 101000XXXX117330XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/01:

شرکت فوق در تاریخ 01/05/1392 شماره ثبت 50403 و شناسه ملی 102606XXXX7 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 01/05/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اصفهان زیبا آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید انواع پروفیل آلومینیوم (تبدیل ضایعات به پروفیل / آلومینیوم) خرید و فروش، تهیه و توزیع، صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری صرفا جهت تحقق اهداف شرکت پس از کسب مجوزهای لازم. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان اصفهان، شهر اصفهان منطقه صنعتی دولت آباد خیابان بهارستان ( 46 ) به طرف تامکار کدپستی 834173XXXX تلفن 031125XXXX41 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/200/1 ریال منقسم به یکصد و بیست سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 099479 مورخ 29/03/1392 نزد بانک رفاه شعبه دولت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام معتبر می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای رضا حسینعلی زاده خراسانی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای علی حسینعلی زاده خراسانی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای جواد یوسفی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای جواد یوسفی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای هرمز محمدی اصفهانی به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای محمد شیروانی به عنوان بازرس علی البدل ش 101000XXXX117138XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی