اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1409

شناسه ملی: 10840095805

تاریخ ثبت: 1387/08/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/08/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/08/20:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -اعضای هییت مدیره تاتاریخ 30/6/96 عبارتند از: آقای محمد رضا نوروزی دهسری به شماره ملی 272174XXXX و آقای رضا علی خواه دیوشلی به شماره ملی 270885XXXX6 و آقای سید حامد فاضلی به شماره ملی 259437XXXX 2 ـ آقای سعید اعلایی به شماره ملی 272189672 به سمت بازرس اصلی و آقای صادق خاموشی بازکیاگورابی به شماره ملی 273987XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار نسیم جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. ش 960129XXXX67897 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لاهیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرا زیر می باشد: ـ آقای محمد رضا نوروزی دهسری به شماره ملی 272174XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل ـ آقای رضا علی خواه دیوشلی به شماره ملی 270885XXXX6 به سمت نایب رییس هییت مدیره 2 -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960129XXXX42788 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لاهیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 10/12/88 تغییرات ی در شرکت مذکور بعمل آمده که بشرح زیر جهت اطلاع عمومی آگهی می گردد: 1 آقای کیوان رحیمی کلیه سهام خود معادل یک سهم از سهام شرکت را به آقا ی توحید کریمی و همچنین آقای سید حجت اسماعیل زاده کنف گورابی کل سهم خود از سهام شرکت را معادل 10 سهم به آقای محمدرضا نوروزی واگذار که بدین ترتیب از فهرست سهامداران خارج گردیدند در نتیجه آقایان توحید کریمی و محمدرضا نوروزی و سید جواد صابری فر به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت باقیمانده تا مورخه 20/8/89 انتخاب شدند. 2 همچنین طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخه 11/12/88 ، 1 آقای سید جواد صابری فر به سمت رییس هییت مدیره 2 آقای محمدرضا نوروزی به سمت مدیر عامل شرکت 3 آقای توحید کریمی به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت باقیمانده تا مورخه 20/8/89 انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل ( محمدرضا نوروزی) و رییس هییت مدیره ( سید جواد صابری فر) و مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل ( محمدرضا نوروزی ) و مهر شرکت اعتبار دارد. رییس ثبت اسنادو املاک لاهیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 4/6/88 تغییرات ی در شرکت فوق بعمل آمده بشرح زیر است. 1 آقای محمدرضا نوروزی دهسری به جای آقای افشین طواف زاده به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت باقیمانده تا مورخه 20/8/89 انتخاب شدند. 2 موضوع شرکت از اجرای ساختمان به انجام خدمات کنترل و بازرسی در امور ساخت و ساز با اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح تغییر یافته که مورد تصویب قرار گرفت. 3 همچنین طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخه 5/6/88 1 . آقای سید جواد صابری به عنوان رییس هییت مدیره، 2 . آقای محمدرضا نوروزی به عنوان مدیر عامل ، 3 . آقای کیوان رحیمی نایب رییس هییت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ 20/8/89 انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک لاهیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/08/30:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت برنا شالوده لاهیج ( سهامی خاص) که در تاریخ 20/8/87 تحت شماره 1409 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 20/8/87 از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: اجرای ساختمان. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: لاهیجان، ضلع جنوبی کمربندی، جنب خیابان آزادگان کد پستی 68388 44138/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی بانام و نقدی که برابر گواهی شماره 115900XXXX 14/8/87 بانک مسکن مرکزی لاهیجان مبلغ 000/350 ریال واریز گردیده و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران و دارندگان حق امضا: طبق صورت جلسه مجمع عمومی موسس مورخه 15/7/87 آقایان محمد رضا نوروزی دهسری و سید جواد صابری فر سید حامد فاضلی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند و همچنین طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخه 20/7/87 : 1 . آقای محمد رضا نوروزی دهسری به عنوان رییس هییت مدیره 2 . سید جواد صابری فر به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای سید حامد فاضلی به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضای مدیر عامل باتفاق رییس هییت مدیره، مجتمعا بامهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری باامضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 اختیارات مدیر عامل : برابر اساسنامه شرکت فوق و قانون تجارت. 7 بازرس اصلی و علی البدل: 1 . آقای سعید اعلایی 2 . منوچهر نقدی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس اسناد و املاک لاهیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی