اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 583

شناسه ملی: 10861231163

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 31 نفر

کد پستی: 5146886151

آدرس: و آقای

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/31:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 28/2/91 و 4/3/91 و 12/7/91 که در تاریخ 20/1/92 به این اداره واصل گردیده آقای اسد بابایی بارنجی کد ملی 137219XXXX کدپستی 514688XXXX آقای سینا رییسی کد ملی 137598XXXX کدپستی 513861XXXX آقای عباسعلی حسین پور فیضی کد ملی 137888XXXX کدپستی 513793XXXX آقای محمد باقر منعم کد ملی 137801XXXX کدپستی 515861XXXX آقای یاسر خانزاده کد ملی 138238XXXX کدپستی 561577XXXX آقای ناصر پیلتن کد ملی 137371XXXX کدپستی 516778XXXX آقای علی اجودان زاده کد ملی 297095XXXX کدپستی 518393XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و آقای غلامرضا صادری کد ملی 137451XXXX کدپستی 516779XXXX آقای شاهپور حسین پور شاطری کد ملی 137198XXXX کدپستی 518496XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای رامین رستگار همتی کد ملی 138206XXXX کدپستی 533166XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم رقیه باغبان کد ملی 138019XXXX کدپستی 518491XXXX آقای فواد غریب کد ملی 136043XXXX کدپستی 515768XXXX هر دو به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و در نتیجه آقای اسد بابایی به عنوان رییس هییت مدیره آقای سینا رییسی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد باقر منعم محرر به سمت مدیر عامل و آقای یاسر خانزاده به عنوان خزانه دار و آقایان ناصر پیلتن و حسین پور فیضی و علی اجودان زاده به عنوان اعضا هییت مدیره و رامین رستگار همتی به عنوان بازرس انتخاب شدند و سپس بااستعفای آقای محمدباقر منعم محرر از عضو در هییت مدیره و مدیر عامل ی انجمن آقای شاهپور حسین پور شاطری کد ملی 137198XXXX کدپستی 518496XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره جایگزین شدند و در ضمن آقای ناصر پیلتن کد ملی 137371XXXX کدپستی 516778XXXX به عنوان مدیر عامل انجمن انتخاب شدند. ش 001010XXXX115606XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکت های تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/03/13:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 8 و 14/2/89 انجمن حمایت از بیماران تالاسمی تبریز ثبت شده به شماره 583 ب شناسه ملی 108612XXXX3 ، خانمها زهرا فرجی و منیره فرجی و آقایان حامد عزیزاده و شاپور حسین پور و سعید عبدالهی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره بمدت دو سال و آقای علی مقدمی و سایه امین عالی به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره بمدت دو سال و آقایان وحید طالشی و پور عباس به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل هییت مدیره به مدت یک سال انتخاب و سپس خانمها زهرا فرجی به سمت رییس هییت مدیره و منیره فرجی نایب رییس هییت مدیره و آقایان شاپور حسین پور شاطری به سمت خزانه دار و حامد عزیززاده به سمت روابط عمومی و سعید عبداللهی به سمت منشی و آقای ناصر پیلتن به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هییت مدیره) انتخاب و ماده 31 اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: (ماده 31 : مدیر عامل فردی از بین هییت مدیره یا خارج از هییت مدیره انتخاب می گردد و اگر از اعضای هییت مدیره باشد مدت فعالیت او از عضو ش در هییت مدیره بیشتر نخواهد بود و هییت مدیره می توانند مدیر عامل را با دلایل مستند عزل نمایند. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی