اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 10661

شناسه ملی: 10320002627

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شماره ملی 101005XXXX3 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی 350131XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1397 به تصویب رسید ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی 103201XXXX5 با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطن دوست به شماره ملی 472350XXXX و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی 007929XXXX و آقای عبدالزهرا وطن دوست به شماره ملی 472350XXXX ش 980309XXXX54151 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهرا وطن دوست به سمت رییس هییت مدیره با کد ملی 472350XXXX شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت 4378 با شناسه ملی 103201XXXX5 با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطن دوست با کد ملی 472350XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و آقای محمد وطن دوست با کد ملی 007929XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره همگی به عنوان اعضا هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ آقای فرزاد منظوری با کد ملی 129272XXXX به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا هییت مدیره تعیین گردید. ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دوامضا از سه امضا اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش 980309XXXX30371 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهرا وطن دوست به سمت رییس هییت مدیره با کد ملی 472350XXXX شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت 4378 با شناسه ملی 103201XXXX5 با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطن دوست با کد ملی 472350XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و آقای محمد وطن دوست با کد ملی 007929XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و همگی به عنوان اعضا هییت مدیره انتخاب گردیدند. آقای فرزاد منظوری با کد ملی 129272XXXX به عنوان مدیرعامل جدید خارج از اعضا هییت مدیره انتخاب گردید. ب) کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دوامضا از سه امضا اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش 970716XXXX35774 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی با شناسه ملی 101005XXXX3 به عنوان بازرس اصلی آقای سیدمهران صدر به شماره ملی 350131XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی 1396 به تصویب رسید ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ. آقایان عبدالزهرا وطن دوست با کد ملی 472350XXXX و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت 4378 باشناسه 103201XXXX5 با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطن دوست با کد ملی 472350XXXX و آقای محمد وطن دوست با کد ملی 007929XXXX ش 970514XXXX53248 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالزهرا وطن دوست به سمت رییس هییت مدیره با کد ملی 472350XXXX شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی 103201XXXX5 با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطن دوست با کد ملی 472350XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد وطن دوست با کد ملی 007929XXXX به سمت نایب رییس هیت مدیره تعیین گردیدند. ـ آقای فرزاد منظوری با کد ملی 129272XXXX به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هییت مدیره انتخاب گردید. ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دوامضا از سه امضا اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش 961104XXXX16761 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالزهرا وطن دوست به سمت رییس هییت مدیره با کد ملی 472350XXXX شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی 103201XXXX5 با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطن دوست با کد ملی 472350XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد وطن دوست با کد ملی 007929XXXX به سمت نایب رییس هیت مدیره تعیین گردیدند آقای بهرام عبدالغفاری با کد ملی 004176XXXX خارج از اعضا هییت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردید ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دوامضا از سه امضا اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش 960531XXXX02845 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی 101005XXXX3 به عنوان بازرس اصلی , آقای سیدمهران صدر به شماره ملی 350131XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1395 به تصویب رسید ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای عبدالزهرا وطن دوست با کد ملی 472350XXXX ـ شرکت بهداشت ماروس باشناسه 103201XXXX5 با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطن دوست با کد ملی 472350XXXX و آقای محمد وطن دوست با کد ملی 007929XXXX ش 960531XXXX68860 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : . ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی 1393 شرکت مورد تصویب قرار گرفت .. آقایان عبدالزهرا وطن دوست به شماره ملی 472350XXXX ـ شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص به شناسه ملی 103201XXXX5 با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطن دوست و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی 045025XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . . موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی 101005XXXX3 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهران صدر با کد ملی 350131XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. . روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . ش 940527XXXX79553 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای لیث کریمی پور به شماره ملی 045025XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عبدالزهرا وطن دوست به شماره ملی 472350XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای بهرام عبدالغفاری به شماره ملی 004176XXXX به سمت مدیرعامل وشرکت بهداشت ماروس سهامی خاص با شناسه ملی 103201XXXX5 به نمایندگی عبدالزهرا وطن دوست به شماره ملی 472350XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دوامضا از سه امضا اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش 940527XXXX27591 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ 15/6/1394 انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهرا وطن دوست ـ شرکت بهداشت ماروس به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطن دوست و آقای لیث کریمی پور ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی 101005XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی 053040XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی 1392 به تصویب رسید ش 931218XXXX61478 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهرا وطن دوست به سمت رییس هییت مدیره با کد ملی 472350XXXX شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت 4378 با شناسه ملی 103201XXXX5 به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطن دوست به عنوان عضو هییت مدیره آقای لیث کریمی پوربا کد ملی 045025XXXX به عنوان نایب رییس و همگی به عنوان اعضاهییت مدیره به مدت دو سال انتخاب نمودند. آقای بهرام عبدالغفاری با کد ملی 004176XXXX خارج از اعضا هییت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دوامضا از سه امضا اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 931218XXXX88529 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/19:

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه هییت مدیره مورخ 29/4/92 شرکت تولیدی و بازرگانی تهران شفق ( سهامی خاص) به شماره ثبت 16 انتقالی و شناسه ملی 103200XXXX7 تغییرات ذیل بعمل آمد: 1 موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی 053040XXXX به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 3 بموجب صورتجلسه هییت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی 472350XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی 045025XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت بهداشت ماروس به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست همگی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقای بهرام عبدالغفار به شماره ملی 004176XXXX به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. 4 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 5 ترازنامه و عملکرد سال مالی 1391 تصویب گردید. ش 1698707 ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه هییت مدیره مورخ 28/4/91 شرکت تولیدی و بازرگانی تهران شفق (سهامی خاص) به شماره ثبت 16 انتقالی و شناسه ملی 103200XXXX7 تغییرات ذیل بعمل آمد: 1 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 3 ـ بموجب صورتجلسه هییت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به سمت رییس هییت مدیره و آقای لیث کریمی پور بسمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت بهداشت ماروس به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست همگی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقای بهرام عبدالغفاری به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 4 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 5 ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی 90 تصویب گردید. اداره ثبت شهرستان بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی