اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2488

شناسه ملی: 10420214646

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مهدی نورآبادی به شماره ملی 184020XXXX -سیده فایزه به تابیان به شماره ملی 383005XXXX و هادی نورآبادی به شماره ملی 184188XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سید محمد رضا حیات غیب به شماره ملی 197127XXXX به عنوان بازرس اصلی و نوذر برات پور به شماره ملی 184011XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نورخوزستان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 950303XXXX27274 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی