اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 7810

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/10/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/10/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/10/26:

10,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/4/85 و تاییدیه به شماره 15003/15 مورخ 12/7/85 اداره کل تعاون استان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 صورتهای مالی سال 1384 تصویب گردید. 2 آقای سید ضیاا طباطبایی میرک آباد به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه خانجانخانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تعاونی کشت و صنعت آفتاب کویر فهرج که در تاریخ 26/10/84 تحت شماره 7810 در دفتر داخلی ثبت شرکتها و با تاییدیه شماره 15274/32 مورخ 25/10/84 اداره کل تعاون استان یزد به ثبت رسیده و جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: ایجاد و تامین و اداره یک واحد تعاونی تولیدی کشاورزی و بقیه به شرح ماده سه اساسنامه 2 - مرکز اصلی شرکت: یزد، خیابان مهدی کوچه گازرگاه کوچه فردوسی، جنب منزل عطاران 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 35 سهم 000/300 ریالی با نام که یک سوم آن مبلغ 000/500/3 ریال به موجب گواهی مورخ 25/10/84 صندوق تعاون پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - مدیران: آقایان حسین خانجانخانی خانم فاطمه السادات قبله و آقای ناصر اعتماد العلما به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و خانم فروغ خانجانجاتی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره کلاً برای مدت سه سال انتخاب شدند و همچنین خانم فاطمه السادات قبله به سمت رییس هییت مدیره و آقای ناصر اعتماد العلما به سمت نایب رییس و آقای حسین خانجانخانی به سمت منشی و آقای حسین خانجانخانی برای مدت دو سال به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای آقای حسین خانجانخانی مدیرعامل و خانم فاطمه السادات قبله رییس هییت مدیره و در غیاب رییس توام با امضا نایب رییس و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و در غیاب وی با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - بازرسان شرکت: آقای سید ضیا طباطبایی میرک آباد به سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه خانجانخانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. رییس ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی