اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 56

شناسه ملی: 10860302430

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

آدرس: استان خراسان شمالی شهرستان فاروج بخش مرکزی شهر فاروج آزادی خیابان شهید نادری -LSB- امام رضا 10 -RSB- کوچه شهید عطاران -LSB- طالقانی 2 نادری 1 -RSB- پلاک 0 ثبت 452 طبقه دوم

کد پستی: 9481847117

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد عطاران با کد ملی 635905XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمد رستمی تیتکانلو بشماره ملی 635884XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای حسن نعمتی فاروجی بشماره ملی 635885XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقایان کاظم صاحب نسق بشماره ملی 635966XXXX و مهدی شجاع مقدم بشماره ملی 635884XXXX به سمت عضو هییت مدیره وآقای محمد عطاران با کد ملی 635905XXXX به سمت مدیرعامل تعاونی برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای محمد عطاران (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) وآقای محمد رستمی تیتکانلو(نایب رییس هییت مدیره) یا مهدی شجاع مقدم (عضو هییت مدیره)ومهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمد عطاران (رییس هییت مدیره و مدیرعامل)و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970517XXXX39452 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فاروج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی شجاع مقدم بشماره ملی 635884XXXX و محمد عطاران بشماره ملی 635905XXXX و حسن نعمتی فاروجی بشماره ملی 635885XXXX و کاظم صاحب نسق بشماره ملی 635966XXXX و محمد رستمی تیتکانلو بشماره ملی 635884XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و حسین نظری پور بشماره ملی 087038XXXX و مختار هنرمند شجاع بشماره ملی 635885XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ محمد محمدپورتیتکانلو بشماره ملی 635884XXXX و قدرت اله نامدارپور بشماره ملی 635956XXXX و علی اکبر نیازی بشماره ملی 077923XXXX بسمت بازرسین اصلی ومحسن مسعودی بشماره ملی 087303XXXX و خلیل ثامنی بشماره ملی 635884XXXX به عنوان بازرسان علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 970517XXXX44588 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فاروج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی فاروج به آدرس: استان خراسان شمالی ـ شهرستان فاروج ـ بخش مرکزی ـ شهر فاروج ـ آزادی ـ خیابان شهید نادری [امام رضا 10 ] ـ کوچه شهید عطاران[طالقانی 2 ـ نادری 1 ] ـ پلاک 0 ـ ثبت 452 ـ طبقه دوم ـ کدپستی 948184XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970201XXXX39682 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فاروج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/10/26:

برابر نامه شماره 1261 18/10/90 نمایندگی تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان فاروج و برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/10/90 و هییت مدیره مورخ 17/10/90 تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. 1 . آقایان 1 محمد ثامنی تیتکانلو به شماره ملی 635884XXXX و کدپستی 948315XXXX و 2 حسن هنرمند شجاع به شماره ملی 635884XXXX و کدپستی 947197XXXX و 3 قربانعلی صدیقی به شماره ملی 635963XXXX و کدپستی 948184XXXX و 4 مهدی فیاضیان به شماره ملی 635885XXXX و کدپستی 948311XXXX و 5 قربانعلی ناهیدی به شماره ملی 635883XXXX و کدپستی 946178XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان 1 احمد رستمی تیتکانلو به شماره ملی 635970XXXX و کدپستی 948315XXXX و 2 محمد رستمی تیتکانلو به شماره ملی 635884XXXX و کدپستی 948315XXXX به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره انتخاب که در نتیجه آقای حسن هنرمند شجاع به سمت رییس و آقای قربانعلی ناهیدی به سمت نایب رییس و آقای مهدی فیاضیان به سمت منشی هییت مدیره و آقایان محمد ثامنی تیتکانلو و قربانعلی صدیقی به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت 3 سال و آقای محمد ثامنی تیتکانلو به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 . کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار باامضای آقای محمد ثامنی تیتکانلو ( عضو هییت مدیره و مدیر عامل شرکت) و آقای حسن هنرمند شجاع (رییس هییت مدیره) یا امضای آقای قربانعلی ناهیدی (نایب رییس) و مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی باامضای آقای محمد ثامنی تیتکانلو و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3 . آقایان مجید محمدی به شماره ملی 635884XXXX و کدپستی 947174XXXX و رضا حیرانی به شماره ملی 635907XXXX و کدپستی 948319XXXX و علی اکبر هنرمند به شماره ملی 635884XXXX و کدپستی 948315XXXX به عنوان بازرسین اصلی شرکت و آقایان رضا رحیمی به شماره ملی 086009XXXX و کدپستی 948317XXXX و مهدی همایی فاروجی به شماره ملی 212170XXXX و کدپستی 948171XXXX به عنوان بازرسین علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 4 . تصویب صورتهای مالی سال 1388 و 1389 5 . تصویب بودجه پیشنهادی سال 1390/6 . در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه مصوب گردید که سود سالهای 1388 و 1389 ذخیره گردد و با سود سال 1390 به اعضا پرداخت گردد. 7 . در خصوص حقوق و مزایای مدیر عامل مقرر گردید پیشنهاد هییت مدیره بمبلغ 6000000 ریال پایه بتصویب مجمع عمومی رسید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک فاروج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی