اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 20720

شناسه ملی: 14007044869

تاریخ ثبت: 1396/06/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 6713954458

تاریخ تاسیس: 1396/06/14

آدرس: کرمانشاه شهر کرمانشاه سه راه برق خیابان شورا کوچه علمیه پلاک 19 طبقه دوم واحد 3

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/06/14:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اشکان مرادیان به شماره ملی 324063XXXX7 به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد مرادی به شماره ملی 336000XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سهیل نوروزی به شماره ملی 336029XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب ومنصوب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل سفته، چک، برات و اسناد تعهدآور و با امضای آقای اشکان مرادیان به عنوان مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره همراه بامهرشرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای آقای اشکان مرادیان به عنوان مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش 990116XXXX69234 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای مسعود جلیلیان به شماره ملی 325849XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای مسلم یزدانی به شماره ملی 324089XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد مرادی به شماره ملی 336000XXXX آقای اشکان مرادیان به شماره ملی 324063XXXX آقای سهیل نوروزی به شماره ملی 336029XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و منصوب شدند. ش 990116XXXX14883 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/14:

تاسیس شرکت سهامی خاص انتقال داده های طرح و دانش درتاریخ 14/06/1396 به شماره ثبت 20720 به شناسه ملی 140070XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات خریدوفروش ، تهیه و توزیع ، نصب و راه اندازی ، تعمیر و تجهیز و نگهداری، طراحی و نظارت و اجرای انواع سیستم های مخابراتی ، برق الکترونیک و برق قدرت و سیستم های کامپیوتری ـ انجام کلیه خدمات مربوط به فضای سبز و زیباسازی شهری ،امور آشپزخانه و رستوران، تصدی به فعالیت خدماتی و نظافتی ،نمایشگاه ها و انبارهای عمومی و خدمات عمومی (نظیر نامه رسانی ، تلفن چی ،تنظیفات ـ واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی)شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی ـ تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت ـ انجام کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کرمانشاه شهر کرمانشاه ـ سه راه برق ـ خیابان شورا ـ کوچه علمیه ـ پلاک 19 ـ طبقه دوم ـ واحد 3 ـ کدپستی 671395XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 0327 مورخ 22/5/96 نزد بانک آینده شعبه میدان بسیج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: / آقای محمد خوشبخت به سمت مدیرعامل / آقای محمد مرادی به سمت رییس هییت مدیره / آقای بهروز فلاحی به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ونیز نامه های اداری واوراق عادی با امضای متفق رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه آفرینش جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب شد. بازرس اصلی و علی البدل: / آقای مسعود جلیلیان به شماره ملی 325849XXXX به عنوان بازرس اصلی / آقای مسلم یزدانی به شماره ملی 324089XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ش 960615XXXX48296 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی