اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 2740

شناسه ملی: 14004855246

تاریخ ثبت: 1394/01/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/01/29

آدرس: استان البرز شهرستان فردیس سه راه حافظیه ابتدای خیابان دهکده پلاک 154 طبقه همکف

کد پستی: 3175735935

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/29:

تاسیس موسسه غیر تجاری اتحادیه صنف کفاشان و سراجان شهرستان فردیس در تاریخ 29/01/1394 به شماره ثبت 2740 به شناسه ملی 140048XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: در اجرای ماده 21 قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوطه به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و آیین نامه های مزبور و نیز ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنف و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف کنندگان، بهبود اقتصاد شهر و تسهیل روابط افراد صنفی با موسسات دولتی و خصوصی اتحادیه ای به نام اتحادیه صنف کفاشان و سراجان تشکیل گردیده است مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: استان البرز شهرستان فردیس سه راه حافظیه ابتدای خیابان دهکده پلاک 154 طبقه همکف کدپستی 317573XXXX سرمایه موسسه: مبلغ 0 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: . آقای سیدولی یعقوبی کلوری به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 163971XXXX ـ آقای اسداله ایرجی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 280249XXXX ـ آقای محمدرضا نگه دار نیکو به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 007257XXXX ـ آقای مجتبی درویش به سمت خزانه دار ـ آقای وحید امینعلی پور با کد ملی 007215XXXX به سمت بازرس و آقای سیامک قهرمانی با کد ملی. 155247XXXX به سمت دبیر برای مدت چهار سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا آقای مجتبی درویش به سمت خزانه دار و اسداله ایرجی به سمت رییس هییت مدیره و محمدرضا نگه دار نیکو به سمت نایب رییس هییت مدیره همراه با مهرموسسه معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ش 940129XXXX01444 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی