اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 10651

شناسه ملی: 10100428785

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: تهران خیابان فرجام ، خیابان حسینعلی ، پلاک 9

کد پستی: 1681963113

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/08/25:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/02/10:

2,200,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای نوروز محمد نوری شماره ملی 459102XXXX به سمت رئیس هیئت مدیره آقای خیرالله پارسایی فر شماره ملی 186021XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای متفق مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. پ941218XXXX95808 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان فرجام، خیابان حسینعلی، پلاک 9 کدپستی 168196XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 1766904 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/8/89 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سهیلا حیدری لتیباری با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 000/200/2 ریال به مبلغ 000/000/2 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 10/2/89 نوروز محمدنوری با پرداخت مبلغی بصندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/600/1 ریال افزایش داد. خلیل غفرانی فرزند حسن به ش ش 75 صادره از قوچان و کد ملی 087239XXXX با پرداخت مبلغ 000/400 ریال بصندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/200/2 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد: موارد ذیل به موضوع موسسه الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. انجام مطالعات نظری و تجربی در حوزه های فنی و مهندسی طراحی قطعات و ماشین های صنعتی انجام خدمات و فعالیتهای مهندسی در حوزه طراحی به کمک کامپیوتر طراحی و نمونه سازی ماشین ها و سیستم های اندازه گیری و ابزار دقیق ارایه مشاوره و مدیریت خدمات فنی و مهندسی پروژه های صنعتی خلیل غفرانی به سمت عضو و مدیر عامل و نوروز محمدنوری به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی